ေက်ာ္ဖို႔ခြဖို႔ Proxy Server မ်ား

တခါတရံ တခ်ိဳ ႔ Website ေတြက Block လုပ္ထားလို႔ ၀င္ဖို႔ခက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီဆို္က္ေတြကို ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါ Proxy Server မ်ားျဖင့္ ၀င္ၾကည့္ပါ။ (မိမိ ၀င္ခ်င္ေသာ Website လိပ္စာကို ထဲ့သြင္းေပးရပါမယ္။)
Comments