זכויות יוצרים


חוק זכות יוצרים מעניק לבעל זכות יוצרים אגד של זכויות בלעדיות לניצול יצירתו, הכולל: זכות השעתוק, דהיינו הזכות להפיק עותקים של היצירה, בכל אמצעי מדיה; זכות הפרסום, שהיא הזכות להוציא לאור עותקים של היצירה; זכות הביצוע הפומבי, שהיא הזכות לבצע את היצירה בפומבי, לרבות באמצעות שידור והעברה בכבלים; זכות העיבוד, שהיא הזכות להכין יצירות 

אחרות, המבוססות על היצירה; וזכות ההשכרה, שהיא הזכות להשאיל או להשכיר קלטת או דיסק או אמצעי אחר, שבו טבועה

היצירה. כל הזכויות הללו חלות ביחס ליצירה בשלמותה או לכל חלק מהותי ממנה.

מכאן, שכל מי שיבצע פעולה מן הפעולות לעיל ללא הרשאה מאת בעל זכות היוצרים מפר בכך את זכותו. וזאת, בין שהמפר 

התכוון לכך, בין לאו, בין שהפיק מההפרה תועלת כלכלית, בין לאו ובין שאחרים הפרו גם כן את זכויות היוצר, בין אם לאו.


10 עקרונות יסוד בזכויות יוצרים

1. זכות יוצרים מגנה על ביטוי אך לא על  רעיון

2. עובדות, נתונים וחדשות היום אינם מוגנים בזכויות יוצרים 

    עם זאת קיימת זכות יוצרים באופן הביטוי של העובדות, הנתונים, החדשות או התיזה.  

3. זכות יוצרים אינה מעניקה מונופולין, אלא מגנה מפני העתקה
    שניים שמגיעים לאותו ביטוי ממש בדרכים עצמאיות, מבלי לראות האחד את יצירתו של השני, כל אחד בעל זכות יוצרים ביצירתו.

4. זכות יוצרים נתונה ליוצר היצירה.
    סייגים: זכות יוצרים ביצירה של עובד, שנוצרה במהלך ועקב עבודתו, שייכת למעביד.
    זכות יוצרים ביצירות אמנותיות הנוצרות על-פי הזמנה שייכת למזמין. הוא הדין בצילום, כאשר ההזמנה היא עבור הנגטיבה

    (הגדרה שקשה ליישום בעידן הדיגיטאלי).

5. אין דרישות פורמאליות להגנת זכות יוצרים
    הגנתה של יצירה מתקיימת באופן אוטומטי מרגע היצירה.
    בישראל לא קיים משרד לרישום זכויות יוצרים.

6. זכות יוצרים קיימת במשך חיי היוצר ועוד 70 שנה
7. זכות יוצרים היא נכס סחיר – אפשר לאבד אותה

    היוצר יכול למכור את זכות היוצרים שלו ביצירה או להעניק לאחר רישיון להשתמש בה.

8. חומר שפורסם באינטרנט אינו בהכרח נחלת הכלל 
   
קיים איסור להעתיק או להפיץ ברשת יצירה מוגנת ללא רישיון. 

9. זכות יוצרים ניתנת להפרה במספר אופנים שונים 
    סייג לזכויות יוצרים: הגנת השימוש הוגן.
    אדם שעושה שימוש הוגן ביצירה למטרות תמצית עיתונאית, מחקר, סקירה, לימוד עצמי או ביקורת אינו מפר את זכות

    היוצרים ביצירה, גם אם השימוש נעשה ללא הרשאה מאת בעל זכות היוצרים.
    הגינות השימוש נבחנת, בין היתר, בהתחשב בכמות החומר שנלקח מבחינה איכותית, אופי היצירה הראשונה, אופי השימוש

    והשפעתו על ערכה הכלכלי של היצירה. 

10. בנוסף לזכות הכלכלית, ליוצר זכות אישית לשלמות יצירתו ולייחוסה אליו 
    זכות מוסרית למנוע שינויים ופעולות אחרות ביצירה וזכות לקבלת "קרדיט" בגין היצירה. הזכות המוסרית שייכת ליוצר היצירה,

    גם לאחר שמכר את זכויותיו הכלכליות ביצירה, ואינה ניתנת להעברה, אם כי היא ניתנת לויתור. 


מסמך זה הוא עיבוד/קיצור של דף האינטרנט

http://www.tglaw.co.il/rights.asp

מהאתר:   http://www.tglaw.co.il/welcome.asp

©טוני גרינמן, עו"ד 2000, 2003, 2006 כל הזכויות שמורות


חוק זכויות יוצרים התש"ח, 2007 - גרסה מלאה


המסמך אינו מהווה תחליף להתייעצות עם עורך דין.


נערך על-ידי טובה אליאסף –  24.12.2009