כללי רישום ביבליוגרפי

הביבליוגרפיה הינה רשימת מקורות המידע בהם השתמשנו לצורך כתיבת העבודה.

הרשימה פותחת במקורות עבריים ובהמשך מופיעים המקורות הלועזיים. 

כל רשימה מסודרת לפי סדר אלפביתי של שמות המחברים.
לרישום הביבליוגרפי כללים מדויקים עליהם יש להקפיד, וכך גם על סימני הפיסוק.
קיימים מספר אופנים לרישום ביבליוגרפי, על-פי תחומי הדעת השונים. 

לפניכם רישום בסיסי:
ערך: שלמה שני

         א.         רישום ספר – מחבר אחד:

                  * שם משפחה מלא, שם פרטי (אות ראשונה), שנת פרסום, שם הספר, מקום ההוצאה.
      * דוגמא: פלג, ר., 1997, מישור החוף- האדם והסביבה לאורך הדורות  ,יד בן צבי, ירושלים.

      ב.         רישום ספר – שנים, שלושה מחברים:

                  * דוגמא: ישראלי, י., אביעד, א., נרות חרס בארץ ישראל,  מוזיאון ישראל, ירושלים.

      ג.          רישום ספר  - מעל שלושה מחברים:

                  * דוגמא: זיו, מ., ואחרים, תשכ"ז, דברי הימים: בזמן העתיק , הוצאת יובל, חיפה.

      ד.         ארגון, מוסד או חברה – כמחברים:

                 * דוגמא: האוניברסיטה הפתוחה, 1992, אישיות: תיאוריה ומחקר, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

      ה.         רישום מאמר מתוך כתב עת:

                  * דוגמא: וייס, ז. ונצר, א., 1997, "חפירות משלחת האוניברסיטה העברית בציפורי בשנים 1992 – 1996",
                             בתוך: קדמוניות 113,  החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ורשות העתיקות, ירושלים.

      ו.          רישום מאמר מתוך ספר:

                  * דוגמא: אביגד, נ., 1990, " רימון מ' בית ה' ועליו כתובת" , בתוך: עמית, ד., גונן, ר., (עורכים)
                  ירושלים בימי בית ראשון ,  יד יצחק בן צבי, ירושלים.

          ז.          רישום כתבה מתוך עיתון יומי או שבועון:

                      דוגמא: בר און, מ., 2003, "תוצרת הארץ" ידיעות אחרונות , 13.03.2003 , עמ' 8- 9.

         ח.         רישום אנציקלופדיה:

                     דוגמא: וילנאי, ז., 1986, האנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל , כרך 7, עמוד 333, עם עובד, ירושלים.

         ט.         רישום מקור שנלקח מאתר אינטרנט:
         דוגמא:

27/02/2004) www.allmusic.com)
                    י.          מאמר מתוך האינטרנט הלקוח מכתב עת אלקטרוני:
                                דוגמא: גרבר, מ., 1986, "גשם חומצי" , לדעת י"ז (8) , 19.
                                   www.smunit.k12.il/eco/art20.html(05/03/2003)                     

        יא.        רישום על ראיון אישי:

                    * שם משפחה,שם פרטי (מלא), תאריך, מקום, תפקיד.
        * דוגמא: שחר, יהושע, ספטמבר 2003, בני דרור, אמן פסיפס.

        יב.       רישום מקורות בהערת שולים יבוא בתחתית העמוד מתחת לקו ויכלול:

                 *  שם משפחה, תאריך, עמוד.

 להלן אופן רישום מפורט:

מעובד בחלקו לפי: כללי ציטוט ביבליוגראפי במדעי החברה בעריכת רותי סלע, סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות.

ציטוט מחבר בגוף העבודה
כללי הציטוט בגוף הטקסט זהים לכל סוגי המקורות: ספרים, מאמרים וכו'.

1. יש לרשום את שם המחבר (שם משפחה בלבד), שנת הפרסום, והעמוד הרלוונטי בסוגריים, באופן הבא: (שם משפחה של המחבר, שנה, מספר עמוד). יש להפריד בין הפרטים השונים על-ידי פסיק. לפני מקור בעברית יש לרשום את הקיצור עמ' לפני מספרי העמודים.  
דוגמא:  (כהן, 2005, עמ' 25-42)

2. אם שם המחבר המצוטט מופיע בטקסט שלכם, יש לציין רק את תאריך הפרסום והעמוד בסוגריים באופן הבא: יש לרשום את שנת הפרסום בסוגריים מיד לאחר ציון שם המחבר, ויש לציין את מספר העמוד הרלוונטי בסוגריים נפרדים, בתום הציטוט.
דוגמא: כהן (2008)......עמ' 38-45

3. כאשר מצטטים מקור אלקטרוני שאינו כולל מספרי עמודים, יש לרשום את שם המחבר, שנת הפרסום ומספר הפסקה, אם הפסקאות ממוספרות במקור האלקטרוני. לפני מספר הפסקה יש לרשום את הסימן ¶.  
דוגמא:  (כהן, 2005, ¶5) 

5. מקור משני - כאשר מתייחסים לרעיון שמופיע במאמר/ספר שבידיכם, אך הוא הוצג על-ידי אדם אחר, יש לצטט את הספר/המאמר שבידיכם, ולא את הוגה הרעיון. למשל, אם פרויד יוזכר בספר של רבקה מנה, יש לרשום כך בגוף העבודה: פרויד מציין ש..... (מצוטט אצל מנה, 1982). ברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה יש לציין את רבקה מנה כמקור ולא את פרויד.
דוגמא: 
פרויד מציין ש..... (מצוטט אצל מנה, 1982)

6. כאשר מצטטים יותר מספר או מאמר אחד של אותו מחבר, יש לרשום בסוגריים גם את שם המקור המצוטט.            
דוגמא: (מהלר, פסיכולוגיה 48)
    

7. כאשר מצטטים פרק מתוך ספר רב-כרכים יש לרשום בסוגריים גם את מספר הכרך.  
דוגמא: (כהן כרך ג': 245-75) 

ציטוט ביבליוגרפי בסוף העבודה

רישום ערך מאנציקלופדיה
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הערך. שם האנציקלופדיה (מספר הכרך, עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. 
דוגמא: דאור, ד. (1977). קונפוציוס והקונפוציניזם. האנציקלופדיה העברית (כרך כ"ט, עמ' 423-420). ירושלים: חברה להוצאת אנציקלופדיות.
שימו לב: 
1. אם הערך איננו חתום, יש לרשום את שם הערך תחילה, במקום של שם המחבר. 
2. אין לרשום נקודה לאחר שם האנציקלופדיה או המילון (ר' סעיף ערך ממילון), אלא רק לאחר הסוגריים המופיעים לאחר הכותר.

רישום ערך ממילון
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הערך. שם המילון (מהדורה, מספר כרך, עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.
 דוגמא: אבן-שושן, א. (1997). אלטרואיזם. המילון החדש: אוצר שלם של הלשון העברית הספרותית, המדעית והמדוברת - ניבים
 ואימרות עבריים וארמיים, מונחים בינלאומיים
(המהדורה המשולבת, כרך א', עמ' 70). ירושלים: קרית-ספר.

רישום ספר - מחבר אחד
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם ספר, מקום הוצאה: מוציא לאור.
דוגמא:  כנען, א. (1990). עיצוב סביבת בית-הספר, ירושלים: כתר.  

רישום ספר - עד שישה מחברים
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי, ו - שם משפחה,  אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.
דוגמא: אדלר, א. ושיחור, א. (1984). הקיטלוג: ספר יסודות וכללים, ירושלים: מרכז ההדרכה לספריות. 
שימו לב: יש להוסיף את ו' החיבור למחבר האחרון.

רישום ספר – מעל ששה מחברים
שמות 6 המחברים הראשונים, ואחרים. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.
דוגמא: מרזאנו, ר. ג'., ברנדט, ס. ב., יוז, ק. ס., ג'ונס, ב. פ., פרסייזן, ב. ז'., רנקין, ס. ס., ואחרים. (2002).
 ממדי החשיבה: מסגרת לתוכנית לימודים ולהוראה. ירושלים: מכון ברנקו וייס. 
שימו לב:
1. סדר הכתיבה והפיסוק נותרים בעינם, כפי שהם מופיעים בדוגמא הקודמת.
2. יש להוסיף "ואחרים" לאחר שם המחבר האחרון.
4. שימו לב: לא מוסיפים את ו' החיבור לפני המחבר האחרון.

רישום ספר - ללא מחברים
שם הספר. (שנה). מקום: שם ההוצאה לאור.
שימו לב: 
הכללים החלים על ספר ללא מחבר/ים או עורכ/ים, זהים לכללים החלים על ספר רגיל, למעט אופן הרישום ברשימה הביבליוגרפית המלאה: 
יש לצרף את הפריט לפי סדר האלפבית תוך התייחסות לשם הספר (במקום התייחסות לשם המחבר). 
אולם יש להתעלם מ - ה' הידיעה, אם היא מופיעה בתחילת הכותר. 
לדוגמא, אם כותר הספר הינו הילד החריג בבית הספר, יש להוסיפו לאזור האות י' ברשימה הביבליוגרפית.
אין להשמיט את ה' הידיעה מן הרישום של הספר.

רישום ספר - מחבר שהינו תאגיד ומוציא לאור
שם התאגיד. (שנה). שם הספר. מקום: מחבר.
דוגמא: האוניברסיטה הפתוחה (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

רישום ספר – מהדורה שנייה ואילך
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנת פרסום). שם הספר. (מהדורה). מקום הוצאה: שם ההוצאה לאור.
דוגמא: רביב, ע., וכצנלסון, ע. (2003). משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו. (מהד' מחודשת ומעודכנת). נתניה: עמיחי
שימו לב: יש לציין את מספר המהדורה רק מהמהדורה השנייה ואילך. לעיתים לא מצוין המספר אלא רק הערה על כך שהמהדורה מחודשת. יש להעתיק את הנוסח המופיע בספר שבידיכם.

רישום ספר ערוך
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עורך). (שנה). שם הספר. מקום: הוצאה לאור.
דוגמא: אריאן, א. עורך (1979). ישראל – דור ההתהוות, תל-אביב: רמות.

רישום ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. (שם העורך (עורך) ושם המתרגם (מתרגם). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.
דוגמא: פרויד, ז. (2003). עכבה, סימפטום וחרדה. (ע. רולניק (עורך) וי. אור (מתרגם). תל-אביב: רסלינג.
שימו לב: שנת הפרסום מתייחסת לשנת התרגום או העריכה, ולא לשנה המקורית שבה הספר יצא לאור. 

רשום מאמר מתוך כתב-עת
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת, מספר כרך (מספר החוברת), עמודים.
דוגמא:  שור, א. (1994). "לוקרים בבית-הספר – עבר מול עתיד", הד החינוך , 25 (4), 47-55.

רישום מאמר מתוך ספר
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר. בתוך: שם העורך (עורך), שם הספר (עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. 
דוגמא: נאמן, נ. (1989). גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך: מ. כוגן (עורך), בן-גוריון והתנ"ךעם וארצו (עמ' 44-29). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון. 

רישום כתבה מתוך עיתון יומי או שבועון
שם משפחה, שם פרטי. (שנה, יום בחודש, חודש). שם המאמר. שם העיתון, עמוד/ים. 
דוגמא:  קים, ח. (1996, 17 דצמבר). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ , ב1. 


רישום אתר אינטרנט:
שם האתר. תאריך דליית המידע, שם הארגון: כתובת האתר
דוגמא:  מידעת דרור. נדלה ב- 20 ינואר 2011, קריית חינוך ניסויית דרור: http://www.kdror.co.il/

רישום מאמר אקדמי מכתב עת אלקטרוני
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר. [גרסה אלקטרונית]. שם כתב-העת, מספר הכרך. נדלה בתאריך .... כתובת אתר האינטרנט של המאמר. 
דוגמא: גרבר, מיכאל. (1986). גשם חומצי. [גרסה אלקטרונית].  לדעת י"ז. 8 נדלה ב - 5 מרץ 2003  מ: www6.snunit.k12.il/eco/art20.html
שימו לב: 
יש לציין את הכתובת הספציפית של המאמר, ולא של המאגר ממנו נדלה המאמר. 

רישום מאמר מהאינטרנט
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם האתר. תאריך דליית המידע, שם הארגון: כתובת האתר 
דוגמא: שנער, דוד, לביא, טלי. (2004). הבטיחות בדרכים במדינת ישראל: הערכת מצב ל- 2004-2003 (דוח "מצב קיים" –
כנס אור ירוק 2004). נדלה ב - 27 פברואר,2011 מאתר אור ירוק: http://www.oryarok.org.il/webfiles/fck/kenes3_shenar.doc

רישום מקור אלקטרוני שאיננו כתב-עת (אינטרנט)
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם האתר. תאריך דליית המידע, שם הארגון: כתובת האתר 
דוגמא: בן-יהודה, קארן, כץ, ניצה. (2002). היחידה להוראת יישומי מחשב בחינוך. נדלה ב-30 ספטמבר, 2002, מאתר מכללת סמינר הקיבוצים: http://www.smkb.ac.il/privweb/karen_ben


להרחבה וכללים נוספים:  
כללי ציטוט ביבליוגראפי במדעי החברה בעריכת רותי סלע, 
                                                סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות   

עריכה: טובה אליאסף