เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เสนอข่าวสาร รวบรวมสาระ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีประโยชน์กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และครู ส่งเสริมสนับสนุน ครู นักเรียน ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการวิจัย ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบ นโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้ง นำเสนอภาพกิจกรรม/งานนิเทศ ที่ได้ปฏิบัติ เผยแพร่ผลงานการวิจัย ในงาน/โครงการที่รับผิดชอบ