3 ห่วง 2 เงื่อนไข


3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ คำนิยามว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ

2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ

  

   

  

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ


ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะ

ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ


การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์

ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล


ส่วน 2 เงื่อนไข คือการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ระดับพอ

เพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย


๑ เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ความรู้หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้

เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรม

ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี

ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


            ๒.เงื่อนไขชีวิต หมายถึง ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติ

และปัญญาบริหารจัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐา


ที่มา http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=17608

Comments