SINAV

 Cevaplar için drcemre@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.  

 

1-Malign hiperterminin spesifik tedavisi amacıyla ............................adlı ilaç kullanılır.

 

2-Kullandığımız endotrakeal tüpler……………….basınç ……………………….hacimli tüplerdir. 

 

3-500 ml Tidal volümü olan erişkinde gaz değişimine katılmayan bölüm kaç mililitredir.

 

4-Çocuklarda tüp çapı nasıl hesaplanır?

 

5-İnhalasyon anestezikleri için % 95 ve üzeri hastada cerrahi uyarıya yanıtsızlık sağlayan  minimum MAC değeri nedir?

 

6-Yaşamla bağdaşmayan arteriyel PO2  değeri nedir?

 

7-Sodalime ın içeriğini yazın.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi anestezi altında vücut ısısının yükselmesine neden olmaz?

 

  9.       Erişkinde CVP nin normal aralığı…….dır.

 

110.  Nöromüsküler bloğun geri döndürülmesinde kullanılan neostigminin önerilen dozu .- ..MG/KG.......................................’dır. Erişkin bir hastada maksimum.................’a kadar çıkılabilir.

 

111.  Anestezide nondepolarizan bloğun geri döndürülmesinde kullanılan ilaçlar hangi grup ilaçlardandır?

a.       Antimuskarinikler

b.      Kolinesteraz  inhibitörleri

c.       Adrenerjik agonistler

d.      MAO inhibitörleri

e.       Otonom ganglion blokürleri

 

 

112.  Adrenalin, inhalasyon anestezikleri ile (özellikle halotan ile) birlikte kullanıldığında    ......................................’ye neden olabilir.

 

 

113.  Aşağıdakilerden hangisi disosiyatif anestezi sağlar?

           a)etomidat           b)ketamin          c)droperidol            d)propofol            e)fentanil

 

 

14.Etomidat ın indüksiyon dozu ………………………….mg/kg dır.

 

 

15.Nondepolarizan kas gevşetici olup depolarizan kas gevşetici gibi metabolize edilen hangisidir?

         a) rokuronyum  b) cisatrakuryum   c)  pankuronyum d) mivakurium  e) süksinilkolin

 

 

16. Karaciğer fonksiyonları bozuk hastada hangisi tercih edilir?                 

     a) Rokuronyum  b)Atrakuriyum c) Pankuronyum d) Mivakurium  e) Süksinilkolin 

 

 

17. Yanıklı hastada hangisi kullanılmaz?

a) Rokuronyum  b) Atrakuryum   c) Pankuronyum d) Mivakurium  e) Süksinilkolin

 

 

18. Spinal anestezi yapılırken geçilen katmanları dıştan içe sıralayınız?

 

           

19. Mixt (karışık) blok nedir, kısaca tanımlayınız.

          

 

20. . Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Kas  gevşeticiler sinir-kas iletimini, asetilkolin  yapımını engelleyerek  bloke  ederler.

b)      Depolarizan blok süresince, kas hücresindeki iyon kanalları açık kalır.

c)      Depolarizan kas gevşeticiler yapısal olarak asetilkoline benzerler.

d)      Nondepolarizan bloktan önce fasikülasyon görülmez.

e)      Depolarizan kas gevşeticilerin antagonisti yoktur.

 

 

21. 1000 ml Gelofusin intravasküler alanda kaç ml volüm replasmanı yapar?


 

22. 1000 ml %0.9 luk NaCl intravasküler alanda kaç ml volüm replasmanı yapar?


 

23. Postspinal başağrısının tedavisinde yapılabilcekleri sıralayınız?(maddeler halinde)

 

 

24. Epidural kateter sonrası test dozu intravenöz verilirse kalp atım sayısı ……………, subaraknoid verilirse … ………………… olur.

 

 

25. Epidural anestezi için her spinal segment için ……. ml lokal anestezik gereklidir.

 

 

26. Laringospazmda maddeler halinde tedavi protokolü nedir?


 

 

27. Entubasyona kardiovasküler yanıtı baskılamak için yapılabilecekleri sıralayınız


 

28. Hava embolisi riskini  artıran hasta pozisyonu hangisidir?


 

29. Operasyon sırasında kan şekeri 300 mg/dl olan hastaya  saatte ne kadar insülin verilmelidir.?

         

 

30. . Aşağıdakilerden hangisi toksik etki olarak methemoglobinemi’ye neden olabilir?

a)      Prokain

b)      Prilokain

c)      Lidokain

d)      Bupivakain

e)      Ropivakain

 

31. Aşağıdakilerden hangisi ester tipi lokal anesteziktir?

a)      Bupivakain

b)      Lidokain

c)      Kokain

d)      Prilokain

e)      Ropivakain

 

 

32. Koroner steal sendromuna yol açan volatil anestezik hangisidir?

  

 

33. Adrenal supresyon yapan intravenöz anestezik hangisidir?

 

 

34. Erişkin CPR sırasında  solunum sayısı……………./dk, kompresyon sayısı……………./dk olmalıdır.

 

 

35. Premedikasyonda kullanıllan ajanlar ve dozları nelerdir?

 

 

36. Hangisi nöromüsküler blok süresini uzatmaz? 

a)hipotermi  b) metabolik alkaloz     c)streptomisin     d)Respiratuar alkaloz   e)hiperkalsemi

 

 

37. Kan transfüzyonlarının erken komplikasyonları nelerdir?

           

 

38. 70 Kg ağırlığında bir hastada ameliyat öncesi Htc %35 dir, izin verilebilecek maksimum kan kaybı nedir?

         

 

 

39. Kaybedilen her 1 ml kanı ……….ml kristalloid veya ……….ml eritrosit süspansiyonu ile replase edilir.

 

 

40. Bir ünite eritrosit süspansiyonu erişkinde Hematokrit’i ………… ve Hb’i …g/dl yükseltir.

 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi ARDS nin tanı kriterlerinden değildir?

a)  AC grafisinde bilateral infiltratlar

b)  Pulmoner arter PCWP nin 18 mmHg altında olması

c)  Akut başlangıç

d)  PAO2/FİO2 oranının 200 mmhg dan büyük olması

e)  Predispozan bir faktörün olması

 

42. Vokal kordların  radyolojik lokalizasyonu hangi vetebra hizasındadır?

           

 

43. Mallampati sınıflamasını yazınız?


44. LMA kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      50-70 kg erişkin hastada kaf volümü 30 ml olmalıdır

b)      Regürjitasyon ve pulmoner aspirasyon olasılığı endotrakeal entübasyona göre yüksektir.

c)      Ventilasyon sırasında hava yolu basıncı  20 cmH2O üzerinde  tutulmalıdır.

d)      Hasta uyanmadan maske çıkarılmaz, farenks aspire edilmez, kaf söndürülmez.

e)      LMA yerleştirilirken kas gevşetici kullanmaya gerek yoktur.

 

45. ASA sınıflamasını yazınız.(5 puan)