BEYİN ÖLÜMÜ ve ORGAN NAKLİ  


BEYİN ÖLÜMÜ

 

         Dış uyaranlara yanıtsızlık

         Solunumun olmaması

         Reflekslerin alınamaması

         Elektroserebral sessizlik

         Kafa içinde dönüşümsüz hasar

         Spontan hareket ve solunum yoksa

         Beyin sapı refleksleri alınmıyorsa

         EEG kanıtını şart koşmadılar

 

Beyin ölümü beyin sapı dahil beynin tüm fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak azalmasıdır.

 

Beyin Sapı Refleksleri

 

         Işık refleksi

         Okulo-sefalik refleks

         Vestibulo-oküler refleks

         Kornea refleks

 

Ekstremitelerin Motor Yanıtları

 

         Deserebrasyon:üst ekstremitelerin addüksiyon, ekstansiyonu, alt ekstremite ekstansiyonu

         Dekortikasyon:üst ekstremiteler ekstansiyon

         Ağrılı uyarana hiçbir şekilde motor yanıt olmamalı

 

Apne Testi

 

         En son yapılmalıdır!

         Vücut ısısı 36.5 veya üzerinde olmalı

         Sistolik kan basıncı 90 mmHg veya üzerinde olmalı

         Son 6 saattir pozitif sıvı balansı olmalı

         Arteryel PaCO2 45 mmHg veya üzerinde

         Arteryel PaCO2200 mmHg veya üzerinde

 

Beyin Ölümünde Laboratuvar Bulguları

 

         EEG

         Konvansiyonel Anjiografi

         SPECT

         Transkranial Doppler US

         Tc 99 m HAO Sintigrafisi

         MR,BT

         BOS bulguları

 

Beyin ölümünü taklit eden durumlar

 

         Hipotansiyon

         Hipotermi

         İlaç yada alkol intoksikasyonu

         Endokrin koma

         Hepatik, üremik koma

 

BEYİN ÖLÜMÜ ;

 

         Nöroloji

         Nöroşiruruji

         Kardiyoloji

         Anesteziyoloji ve reanimasyon

  

      uzmanı toplam 4 hekimden oluşan heyet tarafından ,gerekli bütün tetkikler yapıldıktan sonra saptanır.

            Ölüm olayının tutanağını düzenleyecek bu 4 hekim, organ naklini gerçekleştirecek olan hekim ekibinden bağımsızdır.

 

DONOR İÇİN KONTREENDİKASYONLAR

 

         İleri derecede travma veya organ hasarı

         Şiddetli hipertansiyon

         Sepsis

         Diabetes Mellitus

         Kontrolsüz psikiyatrik bozukluk

         HIV veya HBC,HCV enfeksiyonu

 

HANGİ ORGAN VE DOKULARIN NAKLİ YAPILABİLİR

         KARACİĞER

         BÖBREK

         KALP

         PANKREAS

         AKCİĞER

         KORNEA

         TENDON

         DERİ

         KEMİK İLİĞİ

         KALP KAPAĞI

         KEMİK

 

ORGANLARIN KORUNMA ZAMANLARI

         Böbrek                           72 saat                     

         Karaciğer                       18saat

         Kalp                                 5saat

         Kalp/akciğer                    5saat

         Pankreas                        20gün

         Kornea                           10gün

         Deri                                  5yıl veya daha fazla

         Kemik                               5yıl veya  daha  fazla

BEYİN ÖLÜMÜ ve ORGAN NAKLİ

 

Böbrek Transplantasyonu Anestezisinde Ana Noktalar

 

         Terminal böbrek hastalığının patofizyolojisini bilmek

         Farmakokinetik ve farmakodinamikte son gelişmelerden haberdar olmak

         Sıvı elektrolit dengesini ve kardiyovasküler sistem stabilizasyonunu sağlamak

         Nefrotoksik ilaçları bilmek ve mümkün olduğunca kaçınmak

         Revaskülarizasyon sırasında özel tedavi protokolü uygulamak

 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun


1. BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir.

Kapsam
Madde 2- Bu kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, insan organizmasını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anlaşılır.
Oto-greftler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu kanun hükümlerine tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 3- Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır.

Madde 4- Bilimsel istatiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır.

2.BÖLÜM
Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması

Yaş ve Nitelik
Madde 5-On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması yasaktır.

Muvafakat
Madde 6- On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü
Madde 7- Organ ve doku alacak hekimler:
a) Vericiye,uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile, bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında bilgi vermek;
b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak;
c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek;
d) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir tutanakla tespit etmek;
e) Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insancıl amaca uymayan bir düşünce ile verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek;
f) Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak;
Zorundadırlar.

Alınamayacak Organ ve Dokular
Madde 8- Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması yasaktır.

Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluluğu
Madde 9- Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile saptanması zorunludur.

Organ ve Doku Almaya, Saklamaya, Aşılamaya ve Nakline Yetkili Sağlık Kurumları
Madde 10- Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklinin, bu işler için gerekli uzman personele,araç ve gerece sahip sağlık kurumlarınca yapılması zorunludur.


3.BÖLÜM
Ölüden Organ ve Doku Alınması

Ölüm Halinin Saptanması
Madde 11- Bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali,bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.

Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler
Madde 12- Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda yer alması yasaktır.

Tutanak Düzenleme
Madde 13- 11. maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır.

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu ve Cesetlerin Bilimsel Araştırma İçin Muhafazası
Madde 14- Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı vasiyetle belirtmemiş bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamammış ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin , bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatıyla ölüden organ veya doku alınabilir.
Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir.
Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.

(Değişik:21/1/1982-2594/1 md.) Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları,tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 nci maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelemek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir.

(Ek: 21/1/1982-2594/1 md)Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmadığı taktirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca bu Kanunun yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

4. BÖLÜM
Ceza Hükümleri


Yasak Eylemler
Madde 15- Bu Kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bunların alım satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 50 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

Madde 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] 21/01/1982 tarih ve 2594 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değiştirilen madde başlığı metindeki yerine işlenmiştir.