Klubbens Vedtægter

Vedtægter

for

Drachmann-Klubben

§ 1.

Klubbens navn er Drachmann-Klubben i Skagen.

§ 2.

Klubbens formål er at virke for og uddybe kendskabet til Holger Drachmann og hans værker.

§3.

Som medlemmer kan optages enhver, der har interesse for Holger Drachmann og hans værker.

§ 4.

Generalforsamling afholdes en gang om året i maj måned. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer indvarsles ved brev senest 14 dage før.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Bestyrelsens beretning

2. Regnskabsaflæggelse

3. Valg af bestyrelse

4. Valg af revisor

5. Eventuelt indkomne forslag

6. Eventuelt

§ 5.

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent. Eventuelle senere ændringer i beløbsstørrelsen kræver ikke vedtægtsændring.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der sættes på valg hvert andet år med henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Der vælges 1 revisor.

§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næst formand, kasserer og sekretær.

§ 7.

Eventuelt overskud kan doneres til Drachmannlegatet til vedligeholdelse af Drachmanns Hus. Udbetalingen sker efter bestyrelsens skøn.

§ 8.

Ved Drachmann-Klubbens eventuelle ophævelse, der skal være vedtaget på den årlige generalforsamling med 2/3 stemmemajoritet beregnet efter klubbens samlede medlemstal, overlades eventuel formue til Drachmannlegatet.
Opnås ikke 2/3 stemmemajoritet for ophævelse, kan der med mindst 8 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelse kan ske ved simpelt stemmeflertal.
 
Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 11. september 1968 med ændringer på generalforsamlingen den 11. september 1969, den 14. maj 1993, den 12. maj 1998 og den 14. april 2009.
Comments