Drachmann klubbens bestyrelse

Formand Poul Bernth, Tuxens Allé 8, 9990 Skagen, Klubbens mail: bernthskagen@gmail.com

Næstformand Susan Tryk, Mosegårdsvej 62, 9990 Skagen

Sekretær Birthe Bolvinkel, Gl. Kirkesti 7B, 9990 Skagen

Kasserer Børge Mikkelsen, Egevej 8, 9990 Skagen

Menigt medlem Peer Andersen, Drosselvej 18, 9990 Skagen

Revisor Birgit Bernth, Tuxens Allé 8, 9990 Skagen

Vedtægter for Drachmann-Klubben

§ 1.

Klubbens navn er Drachmann-Klubben i Skagen.

§ 2.

Klubbens formål er at virke for og uddybe kendskabet til Holger Drachmann og hans værker.

§3.

Som medlemmer kan optages enhver, der har interesse for Holger Drachmann og hans værker.

§ 4.

Generalforsamlingen afholdes en gang om året inden udgangen af maj måned. Medlemmer indvarsles ved brev eller mail senest 3 uger før generalforsamlingen. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabaflæggelse

4. Valg af bestyrelse

5. Valg af suppleant

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt.

§ 5.

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent. Eventuelle senere ændringer i beløbsstørrelsen kræver ikke vedtægtsændring.Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der sættes på valg hvert andet år med henholdsvis 2 i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næst formand, kasserer og sekretær.

§ 7.

Klubbens regnskab følger kalenderåret.

§ 8.

Ingen personer kan så længe Drachmann-Klubben består, opnå hel eller delvis ejendomsret til dens aktiver eller hæfte for dens gæld.

§ 9.

En ophævelse af Drachmann-Klubben kræver en vedtagelse på den årlige generalforsamling med 2/3 stemmemajoritet beregnet efter klubbens samlede medlemstal.

Opnås ikke 2/3 stemmemajoritet for ophævelse, kan der med mindst 8 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelse kan ske ved simpelt stemmeflertal.

Efter Klubbens opløsning skal klubbens midler gives til Trygfondens Familiehus i Skejby for familier til kræftramte børn – Værelse 12 Vanddråben.

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 11. september 1968 med ændringer på generalforsamlingen den 11. september 1969, den 14. maj 1993, den 12. maj 1998, den 14. april 2009 og den 20. maj 2019.