ကၽြန္ေတာ္ မေတြ ့ဖူးခဲ ့တဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္

တကၠသိုလ္ေန၀င္း

ျမန္မာ့ လြပ္လပ္ေရးသမိုင္းကို မွတ္တန္းတင္ေရးသားသည္ရွိေသာ္ ၁၉၄၇-ခုနွစ္ဆန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိစၥအေရးဆိုရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၿဗိတိန္နိဳင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အဖြဲ႔နွင့္ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မစၥတာအက္တလီဦးေဆာင္သည့္ ၿဗိတိသွ်ကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ၁၉၄၇-ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ လန္ဒန္ၿမိဳ႕႐ိွ ကမၻာေက်ာ္ လိပ္စာတစ္ခုျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၁၀၊ ေဒါင္းနင္းလမ္း (No. 10, Downing Street)တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို လည္းေကာင္း ခ်န္လွပ္ထားလိုက္ပါက ၿပီးျပည့္စုံမည္ မဟုတ္ေခ်။

ထိုနွစ္ဆန္းက သမုိင္းတြင္က်န္ရစ္မည့္ ရက္စြဲတစ္ခုကား ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ရက္ေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူကား ထိုေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျမန္မာနိဳင္ငံအား တစ္နွစ္အတြင္း လုံး၀လြပ္လပ္ေရး ေပးပါေတာ့မည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ ကိုေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

‘လုံး၀လြတ္လပ္ေရး’ ဆိုသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္မႏွင့္တကြ ေတာင္တန္းေဒသရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္ရာေဒသ (ျပည္နယ္) မ်ား အပါအ၀င္ UNION ‘ယူနီယံ’ ေခၚ ‘ျပည္ေထာင္စု’ ပံုစံအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးေပးျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၇-၁-၄၇ ေန႔တြင္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၁၉-၇-၄၇ ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နွင့္ တကြ အေပါင္းအပါ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံရ၍ က်ဆုံးသြားလင့္ကစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုရာမွ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’သည္ ပ်က္ျပယ္မသြားခဲ့ပါေခ်။ ၁၉၄၇-ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနရာ ဆက္ခံရန္၊ တာ၀န္ဆက္လက္ယူရန္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံက ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ သခင္နဳ (ဦးနဳ)ကို ဖိတ္ေခၚခန္႔ထားၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ဦးနဳ ကိုယ္တိုင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ လြတ္လပ္ေရးအၿပီးသတ္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ‘နဳ-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ကို လက္မွတ္ေရးထိုးနိဳင္ခဲ့ပါသည္။)

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ‘တစ္နွစ္အတြင္း လုံး၀လြတ္လပ္ေရးေပးပါမည္’ ဟု ၿဗိတိသွ် အစိုးရက အာမခံခ်က္ေပးခဲ့သည့္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ အရ ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ ၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၄နာရီ မိနစ္၂၀ မွစ၍ ‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတနိဳင္ငံ’ အျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နိဳင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ တကယ္လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္၌ သူ အသက္ထင္႐ွား မ႐ွိေတာ့လင့္ကစား သူ၏ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမွဳေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ‘လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ’ ဟု ဂုဏ္ျပဳတင္စား ေခၚေ၀ၚေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔လူငယ္မ်ား အထူး သိ႐ွိမွတ္သားၾကေစခ်င္သည္ကား လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ၂၇-၁-၄၇ ေန႔က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ႐ွိ လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ခ်ဳပ္ဆိုနိဳင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ပင္တည္း။

* * *

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအက္တလီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအဖြဲ႔နွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ၁၉၄၇-ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကပင္ သူ၏လိုလားခ်က္ကို ဘြင္းဘြင္းနွင့္ ျပတ္သားစြာပင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံ ျပည္မအတြက္သာမက ေတာင္တန္ေဒသ႐ွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအတြက္ပါ ကိုယ္စားျပဳ၍ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုခ်င္သည့္ လြတ္လပ္ေရးပုံစံကလည္း ျပည္မနွင့္ ေတာင္တန္းေဒသေန လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေဒသနယ္ပယ္ (ျပည္နယ္) မ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းအပ္သည့္ UNION ‘ျပည္ေထာင္စု’ အသြင္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စတင္အေရးဆိုေနဆဲမွာပင္ အေနွာက္အယွက္၊ အထစ္အေငါ့တစ္ခု ေပၚလာပါေတာ့သည္။

ယင္းကား ၿဗိတိသွ် အစိုးရထံသို႔ ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကးနန္းစာတြင္ ယခု လန္ဒန္ေရာက္ေနသူ ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္တန္ေဒသ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳ၊ အထူးသျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူမဟုတ္၊ ျမန္မာျပည္မ၏ ကိုယ္စားလွယ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ပါ႐ွိလာၿပီး ေၾကးနန္းစာ၏ ေအာက္တြင္ ႐ွမ္းေစာ္ဘြားနွစ္ဦး၏ အမည္ ပါလာသည္။

ဤတြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက အဆိုပါ ေၾကနန္းစာကိုျပၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ‘မင္းေျပာသလုိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ အေရးဆိုပိုင္ခြင့္မ႐ွိ’ဟု ေျပာပါသည္။

ေၾကးနန္းစာေၾကာင့္ သခင္ျမစေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အထူးစိုးရိမ္ တုန္လွဳပ္သြားေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကမွဳ ယခုေၾကနန္း႐ုိက္သူ ေစာ္ဘြားနွစ္ဦးသည္ လူနည္းစုသာျဖစ္ေၾကာင္းသိသျဖင့္ ဣေႁႏၵမပ်က္ေခ်။

႐ွမ္းေစာ္ဘြားနွစ္ဦးက ၿဗိတိသွ်အစိုရထံ ေၾကးနန္း႐ုိက္လိုက္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ဖဆပလ႒ာနခ်ဳပ္မွ တာ၀န္႐ွိလူႀကီးမ်ားက ၾကားသိရေလရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ တန္ျပန္လွဳပ္႐ွားမွဳတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

႐ွမ္းျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးတင္ေအး (ေနာက္ပိုင္း နိဳင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၀င္)၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား အေလးအနက္ ေထာက္ခံသည့္ လူထုစည္းေ၀းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ဗိုလ္မွဳးေအာင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ ဗိုလ္ထြန္းလင္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္) နွင့္ ဦးေဖခင္ (ေနာက္ပိုင္းသံအမတ္ႀကီး၊ အၿငိမ္းစား) တို႔အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။

ဦးတင္ေအးနွင့္ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳကို အႂကႊင္းမဲ့ လက္ခံ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ျပင္ အလြန္တက္ႂကြေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္သည့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ အထူးၾသဇာေညာင္းၿပီး လူငယ္ထုအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းနိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးတင္ေအး အမွဳးျပဳေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားအား ေစာ္ဘြားနွစ္ဦး ဘိလပ္သို႔ ေၾကးနန္း႐ိုက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္႐ွဳတ္ခ်သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဆႏၵ ျပၾက႐န္ ၫႊန္ၾကားလုိက္သည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးပါ၀င္ သည့္ လူထုစည္းေ၀းပြဲႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္လိုက္သည္။ ယင္းလူထုစည္းေ၀းပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူလူဦးေရမွာ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္႐ွိရာ ျမန္မာျပည္မတြင္ဆိုလွ်င္ ပရိတ္သတ္ မမ်ားလွဟုဆိုနိဳင္ေသာ္လည္း ႐ွမ္းျပည္နယ္အဖုိ႔မွာမူ မၾကံဳစဖူး ထူးကဲစြာ အင္အားျပလိုက္ေသာ ဆႏၵျပမွဳ သို႔မဟုတ္ နိဳင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းႀကီးက ရွမ္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္မႏွင့္အတူ ေတာင္တန္းေဒသ ျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းအပ္ေသာ ‘ျပည္ေထာင္စု’ အသြင္ျဖင့္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးရလုိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အႂကြင္းမဲ့ေထာင္ခံပါေၾကာင္း တခဲနက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုတ္သိမ္း၍ စနစ္တက် တန္းစီလွည့္လည္ကာ ၿဗိတိသွ်အစိုရ ေတာင္တန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေ႐ွ႕သို႔သြားၿပီး ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေအာ္ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသးသည္။ ဤကား ႐ွမ္းျပည္နယ္ သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပည္သူလူထု၏ နိဳင္ငံေရး ဆႏၵျပမွဳႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ထုိေန႔မွာပင္ ဦးတင္ေအး၊ ဦးေဖခင္တို႔ အဖြဲ႔က ရန္ကုန္ ဖဆပလ ႒ာနခ်ဳပ္ႏွင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ထံသို႔ လူထုစည္းေ၀းပြဲႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အျမန္ေၾကးနန္း႐ိုက္ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအက္တလီအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထုအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပလိုက္ေသာအခါ ‘ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ကုိယ္စားမျပဳ’ ဟူေသာ ေစာ္ဘြားနွစ္ဦး၏ ေၾကးနန္းသည္ အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားေလေတာ့သည္။

သို႔ႏွင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် အစိုရတို႔ ညွိႏွိဳင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္လက္က်င္းပနိဳင္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံး၌ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ မတတ္သာေတာ့ဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံအား ‘ျပည္ေထာင္စု’ ပံုစံျဖင့္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ ကို ၂၇-၁-၄၇ ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ရေတာ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မစၥတာ အက္တလီဦးေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ‘ခ်ာခ်ီ’ ဦးေဆာင္သည့္ ‘ကြန္ဆာေဗးတစ္’ ပါတီ၏ ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ တြင္ မသိမသာ လွည့္ကြက္သဖြယ္ ‘၀ွက္ဖဲ’ တစ္ခု ထည့္သြင္းေရးသားထားေလသည္။ ယင္း ‘၀ွက္ဖဲ’ ကေတာ့ ဤသို႔ျဖစ္သည္။

‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ ၏ အပိုဒ္ ၃(ဂ) တြင္ –

‘ေတာင္တန္းေဒသ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္မူ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္က ျမန္မာျပည္မနွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရး ရယူကာ ‘ယူနီယံ’ ေခၚ ျပည္ေထာင္စုပံုစံျဖင့္ ေနလုိေၾကာင္း အခုိင္အမာ စာခ်ဳပ္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထုိးေပးၾကရမည္’ ဟု ထည့္သြင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤကား ေတာင္တန္းေဒသမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ‘စိန္ေခၚ’ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ယင္းစိန္ေခၚခ်က္ကို ရဲ၀ံစြာပင္ လက္ခံကာ ၁၉၄၇-ခုနွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ အေရာက္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။

* * *

ထိုအခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စုံညီအစည္းအေ၀းကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား အဆိုပါ ‘ပင္လုံအစည္းအေ၀း၌ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္းစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေအာင္ တတ္နိဳင္လွ်င္ လုပ္ျပပါေလာ့’ ဟုစိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ၿဗိတိန္နိဳင္ငံေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ၿဗိတိသွ်အစိုရ ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ ‘စတီဗင္ဆင္’ဆိုသူ ဦးေဆာင္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေသြးခြဲေနခဲ့ၾကသည္။

‘ေအာင္ဆန္းတို႔ မယုံၾကနဲ႔၊ သူနဲ႔ေပါင္းရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒုကၡေရာက္မွာပဲ၊ ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုးမွဳ ေအာက္မွာပဲေနမွ ခင္ဗ်ားတို႔သက္သာမယ္’ စသည္ျဖင့္ ေျခထုိးေသြးခြဲသလို တစ္ဖက္ကလည္း နိဳင္ငံျခားမွ အေကာင္းဆုံး အရက္ယမကာမ်ား၊ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္းစည္း႐ုံးမွဳေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးသင့္၊ မထိုးသင့္ စဥ္းစားရာ၌ ေတြေ၀လ်က္ ႐ွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ တစ္လလုံးလုံး အလြန္ပင္ပန္းစြာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အနားယူ အပန္းေျဖရန္ပင္ စိတ္မကူးေတာ့ဘဲ ပင္လုံသို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔အေရာက္ ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပင္လုံသို႔ေရာက္သြားခ်ိန္၌ အေျခအေနမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ က်င္းပမည့္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါ့မလား ဟုစိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေျခအေနကို ေကာင္းစြာသိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳကို အႂကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ေထာက္ခံသူ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ဆမားဒူ၀ါဆင္၀ါးေနာင္၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး (အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္) ႏွင့္တကြ ႐ွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးတင္ေအး၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ အိုင္စီအက္စ္ ဦးတင္ထြဋ္၊ ဦးေဖခင္ စေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပင္လုံေရာက္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားအား အလ်င္အျမန္ စည္း႐ုံးလွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ နွစ္နာရီ အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္သြားပါေတာ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး ‘ယူနီယံ’ ေခၚ ျပည္ေထာင္စု အသြင္ျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ျပည္မတို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔လ်က္ လြတ္လပ္ေရး ရယူျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ စုံလင္စြာျဖင့္ ႐ွင္းလင္းေျပာျပရာ အားလုံးက နားလည္သေဘာေပါက္သြားၿပီး လက္ခံသေဘာတူညီသြားၾကေလသည္။

ထိုေန႔ကား ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ (ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂) ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ပင္လုံညီညြတ္ေရး စာခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနက်မွပင္ ေသခ်ာသြားခဲ့ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္၌ ‘စတီဗင္ဆင္’ ဦးေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစအုပ္စုကေတာ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို မသိၾကေသး။ သူတို႔ေသြးခြဲ ေျခထိုးထားသည့္အတိုင္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ မည္သို႔မွ ျဖစ္ေျမာက္နိဳင္မည္ မဟုတ္ဟု တထစ္ခ် ထင္ေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္တကြ ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား၊ ရွမ္ျပည္နယ္မွ နယ္႐ွင္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ နွလုံးသားအတြင္း အခိုင္အမာ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ ‘ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္’ အေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိျမင္ သေဘာေပါက္သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင္ပင္ ေနာက္တစ္ေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဳးျပဳေသာ ကိုယ္စာလွယ္ ၂၂ဦး တုိ႔သည္ သမိုင္း၀င္ ‘ပင္လုံညီညြတ္ေရး စာခ်ဳပ္ႀကီး’ ကို တစ္ေယာက္ၿပီးတေယာက္ ဆက္တိုက္ လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္ၾကသည္။

ဤကား ၁၉၄၂-ခုနွစ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) ေခတ္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အထူးႀကိဳးစာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ စစ္ၿပီးေခတ္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားတပ္ဦးႀကီး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ားအား တရင္းတနီွး စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္း၊ (၂၆-၉-၄၆) ေန႔တြင္ အစိုးရ အာဏာရရွိၿပီး ေနာက္တြင္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လ်က္ ေသြးခ်င္းလူမ်ိဳးစုမ်ားအား အပင္ပန္းခံ စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းတို႔၏ ရလဒ္ပင္တည္း။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္ျဖင့္ ‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္’ ဟူေသာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံကို ကမၻာ့ေျမပုံေပၚတြင္ ထင္႐ွား ေပၚလြင္စြာ ေရးဆြဲဖန္တီးနိဳင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသတည္း။

စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း (ေဖေဖၚ၀ါရီ-၁၉၉၅)


ကားပ်က္၍ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္


ေအာက္ပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းကို ဖိုးတရုတ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေန၀င္းေရးတဲ ့အမွတ္တရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကို ဆက္လက္ျပီး အင္တာနက္တြင္ အပိုင္းလိုက္ သိမ္းဆည္ေဖၚျပသြားပါမယ္ ။လာေရာက္ေလ ့လာဖတ္ရွု တဲ ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(ေဒါင္းတမာန္)

ေဆာင္းပါးရွင္ - တကၠသိုလ္ ေန၀င္း (ဗိုလ္ထြန္းလွ)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား -

ဗိုလ္ခ်ဴပ္ရဲ ႔ ကုိယ္ေရးအရာရွိ (PA) တစ္ဦး ျဖစ္သူ တကၠသိုလ္ ေန၀င္း ေရးသားထားတဲ့ “ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ မွတ္တမ္း” စာအုပ္မွ အတုယူ ေလးစားဖြယ္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ရဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ယခုလာမဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) ရက္ေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ႔ ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဒီေဆာင္းပါးကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ေတြနဲ႔ေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတာကို ေလ့လာသိရွိကာ အခြင့္အေရးကို ရသေလာက္ ရဟန္း သံဃာ ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြရဲ ႔ အသက္နဲ႔ ဖလွယ္ျပီးေတာင္ မတရားရယူထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္သူ စစ္အာဏာရွင္တစ္္စုကို ဖယ္ရွားၾကဖို႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရင္း တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔မွ ျပန္လည္ စတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔သည္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းမွာ အေရးပါေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား လန္ဒန္ၿမိဳ ႔ရိွ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ရန္ကုန္မွ အဂၤလန္ ဘုရင္ခံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

တနည္းအားျဖင့္ ၂၆-၉-၄၆ ေန႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ရရွိကာ ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ (ကက္ဘိနက္) ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔နံနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ အလံုလမ္းရွိ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ခံ အိမ္ေတာ္ (ယေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တည္ရာ) သို႔ သြား၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစုိးရ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ရယူၿပီးေနာက္ ဗဟန္း၊ တာ၀ါလိန္းလမ္းရွိ သူ၏ ေနအိမ္ (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျပတုိက္) သုိ႔ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ခ်င္း ကြ်န္ေတာ့္အား ေခၚ၍ အေရးႀကီးစကား ေျပာခဲ့ပါသည္။

Gen Aung San Meeting

“ေဟ့ေကာင္ ဒီေန႔ကစၿပီး ငါဟာ အစုိးရအဖြဲ႔ (ကက္ဘိနက္) ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၿပီ၊ မင္းကလည္း ငါ့ရဲ ႔ ပီေအ (အပါးေတာ္ၿမဲ) အျဖစ္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း တရား၀င္ ျပန္တမ္း ထြက္လာလိမ့္မယ္၊ ဒီေတာ့ ငါတုိ႔မွာ အေဆာင္ေယာင္ အခြင့္အေရးေတြ ရလာလိမ့္မယ္၊ အာဏာ ရလာတယ္ဆုိရင္ပဲ ငါတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ အကူအညီ ေတာင္းတာေတြ လာလိမ့္မယ္၊ ငါ့ရဲ ႔ ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ ငါ့မိန္းမဘက္က အမ်ိဳးေတြ၊ ၿပီးေတာ့ မင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေပါင္းအသင္းေတြ အားလံုး ဘယ္သူ႔ကိုမွ မတရား အခြင့္အေရး မေပးရဘူး၊ သူတုိ႔ အကူအညီ ေတာင္းတာကုိ လုပ္မေပးရဘူး၊ မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔ကလည္း ဘယ္သူ႔ဆီကမွ ဘာအကူအညီမွ မယူရဘူး၊ အခြင့္အေရး မယူရဘူး။”

ဤသို႔လွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ကြ်န္ေတာ့္အား တိက်ျပတ္သားစြာ ေျပာခဲ့ရာ တနည္းအားျဖင့္ သူ၏ သေဘာထား ဆႏၵ ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။

“ဘယ္သူ႔ဆီကမွ အကူအညီ မယူရဘူး၊ အခြင့္အေရး မယူရဘူး” ဟူေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကား၏ အဆုံးသတ္ပံုကို ကြ်န္ေတာ္သည္ ယေန႔အထိ မေမ့ႏိုင္ပါ။ မေမ့ႏုိင္ေအာင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ သူအမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားသလို သူကုိယ္တုိင္လည္း လိုက္နာ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ႀကံဳေတ႔ြခဲ့ရပါသည္။

ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပံုမွာ ဤသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က “ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ” ဟုေခၚေသာ အစိုးရအဖဲြ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၀န္ႀကီးအျဖစ္ စီးခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ အဂၤလန္ ျပည္လုပ္ “၀ူစလီ” အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္ ဆလြန္းကား အမွတ္ RA/2874 ျဖစ္ပါသည္။

e18080e180ace180b8e18095e180b6e180af

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အိမ္တြင္ ထုိကားတစ္စီးမွ လြဲ၍ အျခား ေမာ္ေတာ္ကား မရွိခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ အစုိးရ အဖြဲ႔ တာ၀န္ အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း (ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထား၍ အလြန္အလုပ္မ်ားေနရာ သူလႈပ္ရွားသြားလာရာ၌ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီးႏွင့္ပင္ သြားလာရေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကား စီးခြင့္သိပ္မရၾကရွာပါ။ ရံဖန္ရံခါ ရံုးပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနဘက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဇနီးႏွင့္ကေလးမ်ားကိုပါ ေခၚၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး တပတ္ ကားေလွ်ာက္စီးသည့္္ အခါေလာက္တြင္သာ စီးခြင့္ရၾကပါသည္။

“ဗိုလ္ႀကီး၊ ကားဘာျဖစ္တယ္ မသိဘူး၊ စက္ႏႈိးလို႔ မရဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားျပင္ၾကည့္တယ္၊ ဘယ္လိုမွ ႏိႈးလို႔ မရျဖစ္ေနတယ္၊”

“ေဟ.. ဟုတ္လား၊ မင္း ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ၾကည့္ၿပီးၿပီလား” ကြ်န္ေတာ္က ဤသို႔ ျပန္ေမး ရျခင္းမွာ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္စိန္သည္ ကားေမာင္းတတ္ရံုမက စက္ျပင္ပညာပါ အသင့္အတင့္ တတ္ထားသူ ျဖစ္၍ ေမးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ၿပီးပါၿပီ၊ လံုး၀ စက္ႏႈိးလို႔ မရပါဘူး၊”

ရဲေဘာ္ေက်ာ္စိန္ ျပန္ေျပာခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္ရာ မနက္ (၉) နာရီခြဲ ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ မ်က္လံုး ျပဴးသြားမိပါသည္။ ထိုေန႔ မနက္ (၁၀)နာရီတြင္ အတြင္း၀န္ ရံုး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚထားသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရံုးကုိ (၁၀) နာရီ အေရာက္သြားရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ စုိးရိမ္သြားမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား အက်ိဳးအေၾကာင္း သတင္းပို႔မွ ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္ဟု ဆုံုးျဖတ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွိရာ အိမ္ေအာက္ထပ္ ဧည့္ခန္းသို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ သြားလိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကြ်န္ေတာ့္အား ျမင္လွ်င္ သူ႔အား ရံုးသြားရန္ လာေခၚၿပီဟု ယူဆဟန္ျဖင့္ “ဘာလဲေဟ့.. ငါတုိ႔ သြားၾကေတာ့မလား” ဟု ေမးၿပီး ထုိင္ေနရာမွ “ထ” လိုက္ပါသည္။ ဒီေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္က ေမာ္ေတာ္ကား အေျခအေနကို ေျပာျပလိုက္ ရပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရံုးသြားလို႔ မျဖစ္ေသးဘူး၊ ဒီေန႔ ေမာ္ေတာ္ကား ပ်က္ေနတယ္၊ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္စိန္ အမ်ိဳးမိ်ဳး ႀကိဳးစားၿပီး ႏိႈ္းၾကည့္တာဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ စက္ႏႈိးလို႔ မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကားေတြ ျပဳျပင္ဖုိ႔ တာ၀န္ယူတဲ့ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဌာန ၀ပ္ေရွာ့ကုိ ပို႔ၿပီး ျပင္မွ ျဖစ္မယ္။”

“ဟုတ္လား. ကားက လံုး၀ ေမာင္းလို႔ မရေတာ့ဘူးလားကြ”

“ဟုတ္ကဲ့ လံုး၀ စက္ႏႈိးလို႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ ရံုးမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခၚထားတဲ့ အစည္းအေ၀းက (၁၀) နာရီ စဖုိ႔ ရွိေနတယ္၊ အခု (၉) နာရီခြဲ ေက်ာ္ေနၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရံုးကုိ အခ်ိန္မွီ သြားႏိုင္ေအာင္ တေယာက္ေယာက္စီက ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး ဖုန္းဆက္  တာင္းလိုက္မယ္။” ေျပာေျပာဆုိဆုိ ကြ်န္ေတာ္သည္ အိမ္ေပၚထပ္ တက္သည့္ ေလွကားရင္းရွိ တယ္လီဖုန္းဆီကို ေလွ်ာက္သြားစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လွမ္းေခၚလိုက္ပါသည္။

“ေဟ့ေကာင္.. မင္းက တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား ေတာင္းမလို႔ မဟုတ္လား” ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေလသံက တင္းမာေနသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဆက္မေလွ်ာက္ေတာ့ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရိွရာသို႔ ျပန္လွည့္လာခဲ့ပါသည္။

“ဟုတ္ကဲ့ ဒါမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရံုးကုိ ျမန္ျမန္သြားႏိုင္မွာ မဟုတ္လား” ကြ်န္ေတာ္က အမွန္အတိုင္း ျပန္ေျပာလိုက္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပို၍ ေလသံျပင္းစြာျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အား အျပစ္တင္ ပါေလ ေတာ့သည္။

“မင္းက ေတာ္ေတာ္ ညံ့ေသးတာဘဲ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားေတာင္းဖို႔ တခုတည္းဘဲ မင္း ေတြးမိတာကိုး၊ မင္းတုိ႔ ငါတို႔ အေနနဲ႔ အခုေနအခါ ေမာ္ေတာ္ကား လွမ္းေတာင္း လိုက္ရင္ တစ္စီးမဟုတ္ဘဲ (၁၀) စီးလည္း ရႏိုင္တယ္၊ အဲဒါ ဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစား ၾကည့္မွာေပ့ါ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ငါတု႔ိကို ေမာ္ေတာ္ကားေပး ကူညီတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သူတို႔က ငါတို႔ဆီက မတရား အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းလာမွာ ကုိေတာ့ မင္း မေတြးမိဘူး မဟုတ္လား၊ မင္းကို ငါ အေစာႀကီးကတည္းက ႀကိဳေျပာခဲ့တယ္ မဟုတ္လား၊ မင္းတုိ႔ ငါတို႔ အေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔ဆီကမွ ဘာ အကူအညီမွ မယူရဘူး၊ အခု မင္းက ေမာ္ေတာ္ကား လွမ္းေတာင္းတာ ဟာလည္း အခြင့္အေရး ယူတာဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္ မင္း ေစာေစာက စိတ္ကူးသလို တယ္လီဖုန္း ဆက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား မေတာင္းရဘူး။”

“ဒါျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ ဘာလုပ္ရမလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္”

“ဘာမွ လုပ္မေနနဲ႔ ငါတို႔ ကားပ်က္ေနတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီေတာ့ မင္းနဲ႔ငါ ရံုးကို လမ္းေလွ်ာက္ သြားၾကမယ္၊ ရံုးေရာက္ေတာ့မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဌာနကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ငါတုိ႔ကားကို စက္ျပင္သမားေတြ လာဆြဲယူဖို႔နဲ႔ ျပင္ေပးဖို႔ ေျပာေပါ့၊ ကဲ ေျပာေနတာ ၾကာတယ္ကြာ သြားၾကစုိ႔”

ေျပာေျပာဆုိဆုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စိတ္ျမန္သူ ပီပီ သူကုိင္ေနက် မုိးကာ အက်ၤီကို လက္ေမာင္းတြင္ ေခါက္တင္လွ်က္ အိမ္ေရွ ႔ေလွကားမွာ ဆင္း ေလွ်ာက္သြားပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း မည္သုိ႔မွ မတတ္ႏုိင္ဘဲ သူ၏ ေနာက္မွ ခပ္သုတ္သုတ္ ေျပးလိုက္သြားရပါသည္။

သူ အစိုးရ အဖြဲ႔ အာဏာရယူသည့္ ေန႔က ေျပာခဲ့ေသာ “ဘယ္သူ႔ဆီကမွ အကူအညီ မယူရဘူး၊ အခြင့္အေရး မယူရဘူး” ဟူေသာ စကားအတုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အယူသည္းစြာ ကိုယ္တုိင္ လုိက္နာ က်င့္သံုးေနပါသည္ တကား ဟုသာ စိတ္ထဲမွ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိပါသည္။

သုိ႔ႏွင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ဆရာတပည့္ႏွစ္ဦးသည္ တာ၀ါလိန္းလမ္းမွ ထြက္၍ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းလမ္း အတုိင္း ေလွ်ာက္ၿပီး ဗဟန္း အ၀ိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တိရစာၦန္ရံု ေဘးရွိ ပလက္ေဖာင္းသို႔ပင္ ေရာက္သြားၾကပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေရွ ႔မွ ေျခလွမ္းသြက္စြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္က ေနာက္မွ လုိက္သြားရာ ေအာ္စတင္ အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ကားငယ္ တစ္စီး ကြ်န္ေတာ့္အနီးတြင္ ထုိးစိုက္လာသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း အံ့အားသင့္စြာ လွမ္းၾကည့္မိပါသည္။

ထိုကားကေလးကို ေမာင္းလာသူမွာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ကို စတင္တီထြင္သူ ရုပ္ရွင္ဖခင္ႀကီး လန္ဒန္အတ္ ဦးအံုးေမာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က သူသည္ ဗဟန္း ၀ကၤပါလမ္းတြင္ ေခတၱေနထိုင္ၿပီး ဆူးေလ ဘုရားလမ္းရွိ သူ၏ ဓာတ္ပံုတိုက္ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ကုမၸဏီ ရွိရာသုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ကားေမာင္းသြားျခင္းျဖစ္ဟန္ တူပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားဘ၀က ရုပ္ရွင္၀ါသနာ ပါသျဖင့္ ရုပ္ရွင္ စတူဒီယုိမ်ားသို႔ ရံဖန္ရံခါ သြားေရာက္ေလ့လာရင္း ဦးအံုးေမာင္ႏွင့္ သိကြ်မ္းေနပါသည္။

“ေဟ့ ေမာင္ရင္.. ခဏလာပါဦးကြယ့္” ဦးအံုးေမာင္က ကားရပ္ၿပီး လွမ္းေခၚသျဖင့္ သူေခၚရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြား ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လံုး၀ လွည့္မၾကည့္ဘဲ ဆက္ေလွ်ာက္သြားပါသည္။

“ေနစမ္းပါဦး၊ ေမာင္တို႔ ဆရာတပည့္ ဘယ္လို ျဖစ္လာတာလဲ၊ လမ္းမေပၚ ေျခက်င္ ေလွ်ာက္ရသလား၊ ေမာ္ေတာ္ကား ေကာကြယ့္” ဦးအံုးေမာင္က ေမးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ႔ကား ပ်က္ေနလို႔ စက္ႏႈိးမရတာနဲ႔ အိမ္မွာဘဲ ထားပစ္ခဲ့ရပါတယ္” လို႔ ျပန္ေျပာ လိုက္ပါသည္။

“ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ ေမာင္ရင္ရယ္၊ ကားပ်က္ရင္လည္း တစ္ေယာက္ေယာက္စီက ကားတစ္စီး ခဏေတာင္းၿပီး စီးသြားေရာေပ့ါ၊ ေမာင္ရင့္ဆရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို ပုဂၢိဳလ္က လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းမွာ ေျခလွ်င္ ေလွ်ာက္ေနရတာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။”

“ကြ်န္ေတာ္လည္း ဦးေလး ေျပာသလိုဘဲ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီး ဖုန္းဆက္ေတာင္းမလို႔ဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မေတာင္းရဘူးတဲ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စီးဖို႔ ေမာ္ေတာ္ကား ကူညီရတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ မတရား အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းလာလိမ့္မယ္၊ စီးပြားေရး သမားေတြဟာ အဲဒီလို လုပ္တတ္တယ္လို႔ ဆိုၿပီး အတြင္း၀န္ ရံုး ေရာက္ေအာင္ ေျခလွ်င္ ေလွ်ာက္ၾကမယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။”

ကြ်န္ေတာ္က ရွင္းျပသည္ကို လန္ဒန္အတ္ ဦးအံုးေမာင္သည္ နားလည္သေဘာေပါက္ဟန္ျဖင့္ ၿပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတ္ လုိက္ပါသည္။

“ေအးပါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတာကို ဦးလည္း သေဘာေပါက္ပါတယ္၊ ကိုင္း.. ေမာင္ရင့္ ဆရာဆီ ခပ္ျမန္ျမန္ ေျပးလိုက္ၿပီး ေျပာစမ္းပါ။ လန္ဒန္အတ္ ဦးအံုးေမာင္က ၿမိဳ ႔ထဲက အလုပ္တုိက္သြားရင္း လမ္းႀကံဳလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အတြင္း၀န္ရံုး ပို႔ေပးပါရေစလို႔ က်ဳပ္က ရုပ္ရွင္သမားမို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုန္သည္ေတြလို ဘာအခြင့္အေရးမွ မေတာင္းပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး လမ္းမေပၚ ေျခလွ်င္ ေလွ်ာက္ေန တာလည္း ၾကည့္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ကားကေလးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ရံုးအေရာက္ ပို႔ေပးပါရေစလို႔ သြားေျပာစမ္းပါကြယ္”


ဦးအံုးေမာင္၏ စကားအဆံုးတြင္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကပ်ာကယာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆီ ေျပးလိုက္ၿပီး သူ႔၏ လက္ေမာင္း တဖက္ကို အသာဆြဲလိုက္ပါသည္။

“ေဟ့ေကာင္. ဘာလုပ္တာလဲကြ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္က စိတ္တုိဟန္ျဖင့္ ေငါက္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ဦးအံုးေမာင္၏ ေမာ္ေတာ္ကား ရပ္ထားရာကို ညႊန္ျပရင္း ရွင္းျပလိုက္ရပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟုိကားေပၚက ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကို သိတယ္မဟုတ္လား၊ ဆရာဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳရဲ ႔ မိတ္ေဆြရင္း လန္ဒန္အတ္ ဦးအံုးေမာင္ပါ၊ သူက ဆူးေလဘုရားလမ္း သူ႔ရဲ ႔ အလုပ္တုိက္ကို သြားရင္း လမ္းႀကံဳလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အတြင္း၀န္ရံုး ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးပါရေစလို႔ ေျပာပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူဟာ ရုပ္ရွင္သမားမို႔ စီးပြားေရးသမား ကုန္သည္ႀကီး ေတြလို ဘာအခြင့္အေရးေတြမွ မေတာင္းပါဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္၊ ေနာက္တခုက စစ္ႀကိဳေခတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ရဲ ႔ ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအရံုးကို လွ်ိဳ ႔၀ွက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ သူက ကားရပ္ၿပီး ေခၚတာကို ျငင္းရင္ အားနာစရာ ေကာင္းပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ကြ်န္ေတာ္၏ စကားအဆံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လန္ဒန္အတ္ ဦးအံုးေမာင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါသည္။

ဦးအံုးေမာင္သည္ ဆရာ ဦးဘခ်ိဳ ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေနေသာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဦးဘခ်ိဳ ကဲ့သုိ႔ပင္ ဆံပင္ရွည္ ေသွ်ာင္ထံုးႏွင့္ တဘက္ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားသျဖင့္ ျမန္မာလူႀကီး တစ္ဦး ပီသစြာ ခန္႔ညားကာ ဥပဓိရုပ္ အလြန္ေကာင္းသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဦးအံုးေမာင္ကို ၾကည့္ၿပီး အားနာသြားဟန္ျဖင့္ ႀကိမ္းေမာင္းဆူပူျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေအာ္စတင္ ကားေလး ရပ္ထားရာသို႔ ေလွ်ာက္သြားကာ ဦးအံုးေမာင္အား ၿပံဳး၍ ႏႈတ္ဆက္ ပါသည္။

သို႔ႏွင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆရာတပည့္ႏွစ္ဦးသည္ လန္ဒန္အတ္ ဦးအံုးေမာင္၏ ကားႀကံဳ စီး၍ အတြင္း၀န္ရံုးသုိ႔ လုိက္ပါသြားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဦးအံုးေမာင္အား မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ ေလးစား၍ တစ္ေၾကာင္း၊ ၀ိသမ ေလာဘသား စီးပြားေရးသမား မဟုတ္သျဖင့္ အခြင့္အေရး မေတာင္းပါဟု ဆုိျခင္းကို ယံုၾကည္၍ တစ္ေၾကာင္း၊ ကားႀကံဳ လိုက္စီး ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသတည္း။Subpages (1): After the life of sunset
Comments