Welkom

Vereniging van oud-medewerkers van de Chr. Scholengemeenschap Vincent van Gogh te Assen

Opgericht 6 sept. 1989

De vereniging is opgericht voor allen die hun actieve loopbaan door DOp, VUt, PENsionering (DOVUPEN), afkeuring of wachtgeld bij de C.S.Vincent van Gogh hebben beëindigd.

Ook hun partners kunnen lid worden van de vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel het onderling contact tussen oud-medewerkers van de C.S.Vincent van Gogh te onderhouden. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het houden van twee leden-bijeenkomsten per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar.

De secretaris informeert de directie van de school over de activiteiten van de vereniging, zodat de directie op de hoogte is van het reilen en zeilen van Dovupen.

Dovupen heeft zich van bovenstaand logo voorzien, waarin de band met de school wordt weergegeven.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die uit de leden van de vereniging worden gekozen, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, voor een periode van vijf jaar. Elk jaar treedt één bestuurslid af volgens een rooster.

Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar voor maximaal één periode van vijf jaar. Het bestuur verdeelt onderling de functies.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Elk lid van de vereniging heeft het recht schriftelijk voorstellen bij het bestuur in te dienen. Vrijwel altijd brengt het bestuur het voorstel in de ledenvergadering. Mede daarom begint elke bijeenkomst met een huishoudelijke vergadering. In dit huishoudelijk gedeelte wordt tevens aandacht besteed aan de leden van wie de gezondheid niet optimaal is of zij die een jubileum hebben te vieren. Er wordt aan hen een kaart verstuurd met een passende wens waarop alle aanwezige leden hun naam zetten als groet.

Tot ontbinding van de vereniging kan te allen tijde worden besloten. Een batig saldo zal aangewend worden voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen goed doel.

Het huishoudelijk reglement is in werking getreden op 15 maart 1994, toen bestond Dovupen reeds vijf jaar.