Μπορείτε να υπολογίσετε την βαθμολογία πρόσβασης καθώς και τα μόρια της Θεωρητικής,Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης για κάθε πεδίο. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 1

Υπολογισμός μορίων με το πρόγραμμα της ιστοσελίδας edu.klimaka.gr