Dosim Grushim 


אתר זה מטרתו פשוטה, למצא שידוך הגון ל2 בחורים דתיים גרושים שהחליטו לומר די לפשרה על הרמה הדתית של השידוך ... ההגון.


היכרות דתיים גרושים