Selected Publications (publikační činnost)

 

Vedecké monografie:

·        DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice (teorie a výsledky výzkumu). Olomouc: Votobia, 2008. 74 s. ISBN 978-80-7220-308-6.

 

 

Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty:

·        DOSTÁL, J. Využití virtuálního počítače ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7220-309-3.

·        DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9.

·        DOSTÁL, J. Počítač ve vzdělávání - modul 1. Olomouc: Votobia, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7220-295-2.

·        DOSTÁL, J. Počítač ve vzdělávání - modul 2. Olomouc: Votobia, 2007. 124 s. ISBN 978-80-7220-295-2.

·        DOSTÁL, J. Multimediální a prezentační tvorba 1. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-004-2.

·        DOSTÁL, J. Multimediální a prezentační tvorba 2. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-005-9.

·        DOSTÁL, J. Multimediální a prezentační tvorba 3. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-006-6.

·        DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 1. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-244-1936-7.

·        DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 2. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-244-1937-4.

·        DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 3. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-244-1938-1.

·        DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 4. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-244-1939-8.

·        DOSTÁL, J. Databázové systémy 1. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-85783-98-8.

·        DOSTÁL, J. Databázové systémy 2. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-000-4.

·        DOSTÁL, J. Databázové systémy 3. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-001-1.

·        DOSTÁL, J. Databázové systémy 4. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-002-8.

·        DOSTÁL, J. Databázové systémy 5. Olomouc: UP, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7409-003-5.

 

 

 

 

2. Vedecké a odborné práce

 

Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch, kapitoly v monografiách

 

 • DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky - trend soudobého vzdělávání. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 2, s. 18 - 23. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).

·         DOSTÁL, J. Zařazení elektrotechnických stavebnic do systému elektrostavebnic.
e-Pedagogium (on-line), 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: http:// epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm. ISSN 1213-7499.

·        DOSTÁL, J. Výukový software a didaktické hry - nástroje moderního vzdělávání. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s. 24 - 28. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).

·        DOSTÁL, J. Computer literacy development of pedagogical workers. In. Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 67 – 71 ISBN 978-80-7368-388-7.

 • DOSTÁL, J. Interaktivní tabule ve výuce. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 16. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 • DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost – klíčové pojmy informační výchovy. In Infotech 2007 - moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 – 65. ISBN 978-80-7220-301-7.
 • DOSTÁL, J. ICT kompetence pedagogických pracovníků a jejich rozvoj v rámci pregraduálního a celoživotního vzdělávání. In Infotech 2007 - moderní informační
  a komunikační technologie ve vzdělávání.
  Olomouc: Votobia, 2007. s. 90 – 93. ISBN 978-80-7220-301-7.
 • DOSTÁL, J. – MACHÁČKOVÁ, P. Školní web. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2006. s. 210 - 214. ISBN 80-7220-260-X.

·         DOSTÁL, J. Využití jednofaktorové analýzy rozptylu při výzkumu elektrotechnických stavebnic. In Modernizace vysokoškolské výuky v technicky orientovaných předmětech I. 1. vyd. Hradec Králové: UHK, 2006. s. 44 - 48. ISBN 80-7041-835-4. ISSN 1214-0554.

·         DOSTÁL, J. Tvorba systému pro hodnocení elektrotechnických stavebnic s využitím Q-metodologie. In SEKEL 2005. (Sborník CD-ROM). Zlín: UTB, 2005. ISBN 80-7318-346-3.

 • DOSTÁL, J. Elektrotechnická schémata ve výuce. In SEKEL 2005. (Sborník CD-ROM). Zlín: UTB, 2005. ISBN 80-7318-346-3.
 • DOSTÁL, J.  Konstrukční směry elektrotechnických stavebnic - aplikace metod shlukové analýzy. In SEKEL 2005. (Sborník CD-ROM). Zlín: UTB, 2005. ISBN 80-7318-346-3.
 • DOSTÁL, J. Analýza metodologických přístupů užitých ve výzkumech elektrotechnických stavebnic. In Pedagogický výzkum. 1. vyd. Olomouc: PdF UP
  a Česká asociace pedagogického výzkumu, 2005. s. 55 - 59. ISBN 80-244-1079-6.
 • DOSTÁL, J. Hodnocení elektrotechnických stavebnic. e-Pedagogium. Rok publikace: 2005.  Ročník 5.  Číslo 4. s. 7 – 27. ISSN 1213-7758.
 • DOSTÁL, J. eTwinning a spolupráce škol v Evropě. In. XX. Didmattech. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 429 - 434. ISBN 80-7220-296-0.

·         DOSTÁL, J. Didaktické možnosti využívání virtuálních počítačů ve výuce. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: UHK, 2007. s. 47 – 51. ISBN 978-80-7041-764-5.

·         DOSTÁL, J. Terminologické poznámky k dílu: Rambousek, V. a kol. Technické výukové prostředky. Modernizace výuky v  technicky  orientovaných  předmětech a oborech. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2002. s.  264 - 266. ISBN 80-7198-531-7.

·         DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice ve výuce – současný stav. In XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: UO, 2006. CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5.

 • DOSTÁL, J. Počítač ve výuce elektrotechnických předmětů. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. (Sborník CD-ROM). Brno: Univerzita obrany, Evropský polytechnický institut a FEKT VUT, 2005. ISBN 80-85960-92-3.
 • DOSTÁL, J. - KLEMENT, M. m-Learning v podnikovém vzdělávání. In E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením. Praha: SVŠES, 2008. s. 86 – 89. ISBN 978-80-86744-78-0.

·         DOSTÁL, J. a SERAFÍN, Č. Role a místo elektrotechnických stavebnic v elektrotechnickém vyšším sekundárním vzdělávání. XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. [CD-ROM]. Vyškov: VVŠ PV, 2004 [cit. 2004-07-01]. Adresář: 6clanky\2dostalj.pdf. ISBN 80-7231-116-6.

 

 

 

 

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch, kapitoly v monografiách

 • DOSTÁL, J. Technická výchova a výchova k volbě povolání. Problemy Profesjologii. 2009.  Zielona Góra - Poland. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Nr. 1/2009. s. 173 - 177. ISSN 1895-197X.
 • DOSTÁL, J. Interaktivní tabule ve vzdělávání. In EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. s. 133 - 138. ISBN 978-83-7586-026-9.
 • DOSTÁL, J. Školní informační systémy v praxi. In IKT v technickom vzdelávaní. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 33 - 38. ISBN 978-80-8083-529-3.
 • SZOTKOWSKI, R. - DOSTÁL, J. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. In DIDZA - 4. žilinská didaktická konference
  s mezinárodní účastí.
  Žilina: ŽU, 2007. s. 36-40. ISBN 978-80-8070-689-0.
 • DOSTÁL, J. Efektivnost výuky s využitím elektrotechnických stavebnic. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Velká Lomnica: UMB a UKF, 2005. s. 97-99. ISBN 80-8083-151-3.
 • DOSTÁL, J. Ověřování systému pro hodnocení elektrotechnických stavebnic. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Velká Lomnica: UMB
  a UKF, 2005. s. 93-96. ISBN
  80-8083-151-3.
 • DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice ve výuce technické výchovy. In XVIII. DIDMATTECH. Prešov: PU, 2005. CD-ROM. ISBN 808068-424-3.
 • DOSTÁL, J. Dějiny elektrotechnických stavebnic v Československu. In VI. konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, 2006.
  s. 603 – 607. ISBN
  80-8050-960-3.
 • DOSTÁL, J. – MACHÁČKOVÁ, P. Informační a komunikační technologie
  v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. In DIDZA 06. Žilina: FPV ŽU, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8070-556-9.
 • DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14 - 15.
 • DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice v technické výchově – vybrané aspekty. In. Technika – informatyka – edukacja. 1. vyd. Iwonicz Zdrój: Uniwersytetu Rzeszowski, 2005. s. 268 - 272. ISBN 83-88845-56-X.
 • DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice ve fyzice. In VI. konferencia doktorandov
  a mladých vedeckých pracovníkov.
  1. vyd. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 182 - 185. ISBN 80-8050-813-5.
 • DOSTÁL, J. Rozvoj celoživotního vzdělávání učitelů v oblasti využívání počítače ve vzdělávání. In. Technika - informatyka - edukacja. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007. s. 208 - 212. ISBN 978-83-88845-91-8.
 • DOSTÁL, J. Interakční a komunikační vztahy ve výuce s využitím elektrotechnických stavebnic. In XVII. DIDMATTECH 2004. Mezinárodní vědecko-odborná konference. 1. vyd. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. s. 192 - 196. ISBN 83-88845-39-X.
 • DOSTÁL, J. Možnosti využití a funkce elektrotechnických stavebnic ve výuce. In Trendy technického vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2005. s. 39 - 42. ISBN 80-7220-227-8.

 

 

 

 

Odborné, prehľadové, popularizačné práce, heslá v slovníkoch

·         DOSTÁL, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola (on-line). Vydává Computer Press. Publikováno 28. 4. 2009.  ISSN 1213-6018.

·         DOSTÁL, J. Žák ve vztahu k elektrotechnickým stavebnicím na středních školách. In Retrospektíva a perspektívy vo vzdelávání. Vědecko-odborná konference. Nitra: PdF UKF, 2005. s. 481 – 489. ISBN 80-8050-918-2. 

·         DOSTÁL, J. Informační technologie v odborném vzdělávání ekonomů a managerů. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2009. s. 281 - 285. ISBN 978-80-7220-316-1.

·         DOSTÁL, J. Tvorba multimediální učební pomůcky pro předmět speciální didaktické praktikum. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2009. s. 408 - 411. ISBN 978-80-7220-316-1.

·         DOSTÁL, J. IT v odborném vzdělávání ekonomů a managerů pro evropskou dimenzi. In 10 let soukromých vysokých škol v ČR. Praha : Vydavatelství Vysoké školy hotelové v Praze, 2009. s. 22 - 25. ISBN 978-80-86578-95-8. ISSN 1214-9187. 

·         DOSTÁL, J. Možnosti využití výukového freeware. In Počítač ve škole 2009. Nové Město na Moravě : GVM, 2009. ISBN 978-80-254-3995-1. CD-ROM.

·         DOSTÁL, J. Elektronická multimedální učební pomůcka pro předmět Speciální didaktické praktikum - elektrotechnické stavebnice. In International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : UO, 2009. ISBN 978-80-7231-650-2. CD-ROM. 

·         DOSTÁL, J. Počítačové hry ve vzdělávání. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Velká Lomnica : UMB, 2009. (v tisku).

·         DOSTÁL, J. Rozvoj informační gramotnosti a celoživotního vzdělávání. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem : FVTM UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-126-3. CD-ROM.

·         DOSTÁL, J. Učební pomůcky a uplatňování zásady názornosti. In Vysokoškolský pedagog: člověk nebo počítač? Olomouc : MVŠO, 2008. s. 29 – 33. ISBN 978-80-87240-00-7.

·         DOSTÁL, J. Pedagogická efektivita off-line learningu v celoživotním vzdělávání. In Klady a zápory e-learningu na menších vysokých školách, ale nejen na nich. Praha : SVŠES, 2008. s. 56 – 64. ISBN 978-80-86744-76-6.

·         DOSTÁL, J. Historie elektrotechnických stavebnic. In International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UO, 2008. s. 56-72. CD-ROM. ISBN 978-80-7231-511-6.

·         DOSTÁL, J. Výchova k volbě povolání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2008. s. 50-53. ISBN 978-80-7220-311-6.

·         DOSTÁL, J. Celoživotní vzdělávání učitelů v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. In. Poškole. Praha: ČVUT
a UK, 2007. s. 217 - 221. ISBN 978-80-239-9126-0.

·         DOSTÁL, J. Učební pomůcky a uplatňování zásady názornosti v moderním vzdělávání. In International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UO, 2007. 11 s. ISBN 978-80-7231-228-3.

·         DOSTÁL, J. Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních
a komunikačních technologií ve vzdělávání. In DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. Žilina: ŽU, 2007. s. 36-40. ISBN 978-80-8070-689-0.

·         DOSTÁL, J. Školní informační systémy. In Infotech 2007 - moderní informační
a komunikační technologie ve vzdělávání.
Olomouc: Votobia, 2007. s. 540 – 546. ISBN 978-80-7220-301-7.

·         DOSTÁL, J. Ergonomičnost - významné kritérium pro hodnocení elektrotechnických z hlediska jejich využití ve výuce. In Trendy technického vzdělávání 2004. Sborník referátů z mezinárodní vědecko-odborné konference. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia Praha, 2004. s. 36 – 40. ISBN 80-7220-128-4.

·         DOSTÁL, J. Aspekty elektrotechnických stavebnic ve vztahu kompatibility s počítačem. In Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania. Mezinárodní vědecko-odborná konference. Veľká Lomnica: UMB, UKF a PU, 2004. s. 307 - 311. ISBN 80-8083-040-1. 

·         DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice na středních školách - současný stav. In Reflexe současných problémů pedagogiky. Vědecko-odborná konference. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2004. s. 150 - 155. ISBN 80-7220-201-4.

·         DOSTÁL, J. Exkurze,  jako  specifická  forma  výuky  tematického celku Výroba
a rozvod elektrické energie pro 2. stupeň ZŠ. Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2002. s.  260 - 263. ISBN 80-7198-531-7.

·         DOSTÁL, J. Technické zkratky v obsahu technického vzdělávání. In Sborník referátů z mezinárodní vědecko-odborné konference: XVI. DIDMATTECH 2003. 1. vyd. Olomouc: 2003. s. 388 – 391. ISBN 80-7220-150-6.

·         DOSTÁL, J. Speciální didaktické praktikum z elektrotechniky – vytváření dovednosti didaktické analýzy elektrotechnických stavebnic. In Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. Sborník referátů z mezinárodní elektronické konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: Ediční středisko UJEP, 2003. s. 25 – 29. ISBN 80-7044-495-9.

·         DOSTÁL, J. Multimédia ve výuce jaderné energetiky na 2. stupni ZŠ. Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech. Dodatky. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 2003. s. 3 – 5. ISBN 80-7198-531-7.

·         DOSTÁL, J. Vzájemné vztahy mezi pojmy v technické výchově. Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech. Dodatky. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2003. s. 10 – 13. ISBN 80-7198-531-7.

·         DOSTÁL, J. Termín   a   jeho   definice   ve    výkladových, terminologických
a naučných slovnících a encyklopediích. Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech.  Dodatky. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2003.
s. 57. ISBN 80-7198-531-7.

·         DOSTÁL, J. Materiální didaktické prostředky jako součást kurikula - akcent na aplikaci elektrotechnických stavebnic na vyšších sekundárních školách. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. Olomouc: 2003. s. 74 – 77. ISBN 80-7220-163-8.

·         DOSTÁL, J. – SZOTKOWSKI, R. Nástin možností využití multimédií ve výuce. In Audio Technologies and Processing. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. s. 112 – 115. ISBN 80-214-2925-9.

·         DOSTÁL, J. Zásada názornosti ve výuce o elektřině a magnetismu - aplikační možnosti elektrotechnických stavebnic. In 4. Konference o matematice a fyzice na VŠT. 1. vyd. Brno: UO, 2005. s. 253 - 257. ISBN 80-85960-91-5.

·         DOSTÁL, J. Názorná výuka elektrických obvodů. In STO-9 (Seminář teorie obvodů - moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky). 1. vyd. Brno: UO a VUT, 2005.
s. 192 - 195. ISBN 80-7231-011-9.

·         DOSTÁL, J. Typová variabilita elektrotechnických stavebnic. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. (Sborník CD-ROM). Brno: UO, 2005. ISBN 80-85960-92-3.

·         DOSTÁL, J. Současný stav terminologických prací s akcentem na stavebnice pro elektrotechniku. In Univerzita tradiční a netradiční ve výchově. Plzeň: FF ZČU, 2005.
s. 152 – 161. ISBN
80-86898-60-1.

·         DOSTÁL, J. – MACHÁČKOVÁ, P. Systémové pojetí edukačního procesu a možnosti měření jeho efektivnosti. In Systémové přístupy 2005. Praha: VŠE, 2005. CD-ROM. ISBN 80-245-1012-X.

·         DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice – jak dál? Česká škola [on-line]. [cit. 2005-02-12]. Dostupné z: <http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=102506& CAI=2129>. ISSN 1213-6018.

·         DOSTÁL, J. Příklad užití jednofaktorové analýzy rozptylu v pedagogickém výzkumu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Olomouc: UP, 2005. s. 117-121. ISBN 80-7220-246-4.

 

 

 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (publikované)

·         DOSTÁL, J. Pozoruhodné periodikum zaměřené na popularizaci elektroenergetiky. (Recenze periodika: Třetí pól, květen 2002, čís. 4, ročník druhý, s. 19, vydává Atypo). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 2003. s. 57. ISBN 80-7198-531-7.

·         DOSTÁL, J. Výukové videofilmy nově na nosičích DVD. (Recenze výukového materiálu o elektroenergetice od společnosti ČEZ). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference: XVI. DIDMATTECH 2003. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2003. s. 748. ISBN 80-7220-150-6.

·         DOSTÁL, J. Nová učebnice praktické elektrotechniky pro střední školy. (Recenze knihy: BASTIAN, P. a kol. Praktická elektrotechnika. 1. vyd. Praha: Europa Sobotáles, 2004. 295 s. ISBN 80-86706-07-9). In Sborník referátů z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání 2004. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 2004. s. 488. ISBN 80-7220-128-4.

·         DOSTÁL, J. Pozoruhodné encyklopedické dílo o elektroenergetice vhodné pro nižší sekundární školy. (Recenze knihy: AUGUSTA, P. a kol. Velká kniha o energii. 1. vyd. Praha: Consulting Agency, 2001. 383 s. ISBN 80-238-6578-1). In. Sborník referátů z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání 2004.
1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 2004. s. 489. ISBN 80-7220-128-4.

·         DOSTÁL, J. Učebnice elektrotechniky pro žáky středních elektrotechnických škol. (Recenze knihy: TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 1 vyd. Praha: Europa Sobotáles, 2002. 564 s. ISBN 80-86706-00-1). In Sborník referátů z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání 2004. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 2004. s. 490. ISBN 80-7220-128-4.

·         DOSTÁL, J. Nová publikace o konstrukčních a elektronických stavebnicích. (Recenze knihy: HAVELKA, M. - SERAFÍN, Č. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2003. 170 s. ISBN 80-244-0692-6). e-Pedagogium [on-line]. 2003, roč. 3, č. 4. [cit. 2005-02-12]. Dostupné z: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/ index.htm>. ISSN 1213-7499.

·         DOSTÁL, J. Periodikum pro odborné vzdělávání v zahraničí hodné pozornosti. (Recenze periodika: Zpravodaj – odborné vzdělávání v zahraničí. XVI, 1/2005. Vydavatel: Národní ústav odborného vzdělávání. Reg. u MK ČR pod č. E 10679).  
e-Pedagogium (on-line), 2005, č. 2. s. 106 – 107. Dostupné na www: <http://epedagog. upol.cz>. ISSN 1213-7758.

·         DOSTÁL, J. Internet – mocný nástroj pro iniciativní pedagogy. (Recenze knihy: ZOUNEK, J. – KŘÍŽ R. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 136
s. ISBN 80-247-0044-1.). Paidagogos – časopis pro pedagogiku a s ní související vědy [on-line]. roč. 2005, č. 1. [cit. 2005-12-12]. Dostupné z: <http://www.paidagogos .net>. ISSN 1213-3809.

·         DOSTÁL, J. Publikace věnující se problematice zájmové činnosti žáků. (Recenze knihy: SCIGIEL, M. – SCIGIELOVÁ, P. Kapitoly z technické zájmové činnosti. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 77 s. ISBN 80-7315-045-X.). ).  e-Pedagogium (on-line), 2005, č. 2. s. 108 – 109. Dostupné na www: <http://epedagog. upol.cz>. ISSN 1213-7758.

 

 

 

Iné publikácie

 • DOSTÁL, J. Pojmové mapy kurzů distančního vzdělávání. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2349-4.
 • DOSTÁL, J. Osnovy kurzů distančního vzdělávání. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2329-6. CD-ROM.

·         DOSTÁL, J. Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních
a komunikačních technologií ve výuce. Žurnál UP. Olomouc: VUP, 2007. s. 4.

 • DOSTÁL, J. ICT kompetence pro příští generaci učitelů. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2009. s. 278 - 280. ISBN 978-80-7220-316-1.
 • DOSTÁL, J. - VALOUCHOVÁ, O. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. In Metody popularizace vědy 2009. Olomouc : VUP (v tisku)
 • DOSTÁL, J. - VALOUCHOVÁ, O. Inovace oboru technická a informační výchova. In Metody popularizace vědy 2009. Olomouc : VUP (v tisku) 
 • DOSTÁL, J. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí E-learningu. In Nové technologie ve výuce. Brno : MU, 2009.
 • DOSTÁL, J. - VALOUCHOVÁ, O. Inovace technické a informační výchovy. In DIDMATTECH 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009 (v tisku).
 • DOSTÁL, J. Nová elektronická multimediální pomůcka. In DIDMATTECH 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009 (v tisku).

·         DOSTÁL, J. Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních
a komunikačních technologií ve výuce. In
Projekty ESF na Univerzitě Palackého
v Olomouci.
Olomouc: UP, 2007. s. 97 – 99. ISBN 978-80-244-1679-3.

 

 

 

 
 
 
 
 

TOPlist

Comments