สถานที่สำคัญของไทย


ชื่อ    ปราสาทเมืองสิงห์

สถานที่ตั้ง    ตำบลสิงห์   อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา
เป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ขอมมีอำนาจ  ประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐ - ๑๗๐๐ ครั้นเมื่อขอมหมดอำนาจและ
ไทยได้เข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้แทน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา   คงเห็นว่าเมืองสิงห์เป็นเมืองเล็กไม่มีความ
สำคัญจึงมิได้แต่งตั้งผู้ใดมาเป็นเจ้าเมือง          คงปล่อยให้ร้างไปหลังจากขอมหมดอำนาจลง เมื่อถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงได้ทรงตั้งเมืองสิงห์ขึ้นใหม่อีกครั้ง   และแต่งตั้งเจ้าเมืองมาครอง
ในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านขึ้นอยู่กับจังหวัดกาญจนบุรี    เมืองสิงห์คงมีสภาพเป็นเมืองมาจนถึงสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    จึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่โดยจัดให้เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล
เมืองสิงห์ จึงถูกยุบลงกลายเป็นตำบล ขึ้นอยู่กับอำเภอไทรโยคมาจนปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป
ปราสาทเมืองสิงห์        เป็นโบราณสถานเพียงแห่งเดียวที่มีศาสนสถานสร้างอยู่ในบริเวณกึ่งกลางเมือง
เป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย มีลักษณะเป็นเมืองที่มีกำแพงทำด้วยศิลาแลง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบ      กำแพงด้านในถมดินลาดเป็นคันกำแพง  กำแพงเมืองมีขนาดกว้าง ๘๘๐ เมตร
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูง ๕ เมตร นอกกำแพงเมืองรอบนอกทางด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือมีกำแพงดิน
ขาดเป็นตอน  มีซากให้เห็น  ๓  ชั้น  และทางด้านทิศตะวันตกมีซากกำแพงดินเหลืออยู่อีก  ๗  ชั้น

หลักฐานที่พบ
จากการขุดแต่งบริเวณปราสาทเมืองสิงห์  โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณคดี ได้พบประติมากรรมศิลปะขอม
แบบบายนในพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่สำคัญหลายชิ้น   ได้แก่  ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
นางปรัชญาปารมิตา และชิ้นส่วนของพระพุทธรูป เป็นต้น

เส้นทางเข้าสู่ปราสาทเมืองสิงห์

ทางรถไฟ  : ขึ้นรถไฟสายธนบุรี - น้ำตก      จากสถานีกาญจนบุรีไปลงที่สถานีท่ากิเลน แล้วเดินทางไป
ตามทางรถยนต์ ประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร

ทางรถยนต์  : ได้ ๒ ทาง สายกาญจนบุรี - ลุ่มสุ่ม     ถึงทางแยกเข้าสถานีรถไฟท่ากิเลน เลี้ยวซ้ายตรง
ทางแยกไปประมาณ ๒๐๐ เมตร    ส่วนอีกทางออกจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปตามถนนสายเอเซียประมาณ
๔๐ กิโลเมตร เข้าสถานีรถไฟท่ากิเลนเดินทางต่อไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร

ทางเรือ : ขึ้นเรือปราสาทเมืองสิงห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง

วิดีโอ YouTube

 
 อ้างอิงhttp://www.watwangkhanai.com/kan2.html