บทเรียนออนไลน์

ภาพกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย


ไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี

บรรเลงถวายมือ
ประกวดการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย

บรรเลงในพิธีไหว้ครู


บรรเลงในงานรดน้ำครูอาวุโส


บรรเลงในงานนิทรรศการทางวิชาการบรรเลงต้อนรับกรรมการประเมินโรงเรียน

มหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ

มหาดุริยางค์ไทยงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ


บรรเลงต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 3


บรรเลงต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 3รับน้องใหม่ดนตรีไทยปี2554ส่งพี่ดนตรีไทยปี2554


ที่ระลึกรุ่นพี่ฝึกสอนรุ่นที่ 29 พ.ศ.2549


รุ่นที่ 30 พ.ศ.2550

รุ่นที่ 31 พ.ศ.2551


รุ่นที่ 32 พ.ศ.2552รุ่นที่ 33 พ.ศ.2553รุ่นที่ 34 พ.ศ.2554


บรรเลงในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553


แข่งขันเดี่ยวซออู้ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553แข่งขันเดี่ยวระนาดเอกในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553


วงปี่พาทย์ไม้นวมร.ร.ศรียาภัยงานแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553
ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมวงเครื่องสายผสมขิมร.ร.ศรียาภัยงานแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553
ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม


วงมโหรีเครื่องเดี่ยวร.รสวีวิทยา งานแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553
ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
นักดนตรีไทยโรงเรียนศรียาภัยผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการปี 2553
รางวัลเหรียญทองจากการเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และถ้วยรางวัล พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประจำปีพุทธศักราช 2555Comments