"ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชน"

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนปีการศึกษา 2566                                                                    

วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนดอนทองวิทยา

กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก

One day trip เด็กดอนทองรักษ์ถิ่น ep01 วัดตาลสุวรรณและศูนย์การเรียนรู้ไท-ยวน

กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  

คลิกเพิมเติม....