18 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี60 ออกติดตามประเมินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี60 บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายอภิพล พิทักพล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและทีมงาน จนท.พช.ทุกท่าน ร่วมกับชาวบ้านให้การต้อนรับ ณ บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
12 ก.ค. 2560 บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อเตรียมการประกวด"โครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน" พร้อมรับวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านและครัวเรือนต้นแบบ โดยการนำของผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 

13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่งานสารสน สพจ.มค.ออกติดตามสนันสนุนการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศฯบ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จนท.พช.ผู้นำและชาวบ้านให้การตอนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนไผ่งาม

ปฏิทินการปฏิบัติงานของหมู่บ้าน


17 พ.ค.60 เวลา(เวลา) 9:30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักพลษ์ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบ อบรม"โครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน" *กิจกรรม การจัดการความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
* บ้านดอนไผ่งาม ม.8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน