มาตรา ๗(๑) โครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย 

มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานดังต่อไปนี้


๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย 

ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 10 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จำนวน 1 คน และรองประธานสภา จำนวน 1 คน ซึ่งนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓) ควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ


๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฏหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมอบหมาย

๒.๒ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มีหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมอบหมาย


๓.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย แบ่งส่วนราชการ ดังนี้

    ๓.๑ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบงานด้าน

 งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานสารบรรณ

    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

    - งานบริหารงานบุคคล

    - งานเลือกตั้ง

    - งานตรวจสอบภายใน

    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

    - งานการประชุม

    - งานอำนวยการและประสานราชการ

    - งานติดตามผลการปฏิบัติ

    - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

    - งานเลือกตั้ง

    - งานข้อมูลการเลือกตั้ง

    - งานชุมชนสัมพันธ์

    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

    - งานสนับสนุนและบริการ

    - งานอำนวยการ 

    - งานป้องกัน

    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู

    - งานกู้ภัย        

        งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานนโยบายและแผนพัฒนา

                   - งานวิชาการ

                   - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

                   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

                   - งานงบประมาณ

              งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานกฎหมายและนิติกรรม

                   - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง

                   - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

                   - งานระเบียบการคลัง

                   - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

              งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานสวัสดิการสังคม

                    - งานพัฒนาชุมชน

                   - งานจัดระเบียบชุมชน

                    - งานสังคมสงเคราะห์

                    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

    งานการเกษตร

                   - งานส่งเสริมการเกษตร

                   - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

          งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

    ๓.๒ กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน

        งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                    - งานรับเงิน

                    - เบิกจ่ายเงิน

                    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                   - งานเก็บรักษาเงิน

                 งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                       - งานการบัญชี

                       - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

                       - งานงบการเงินและงบทดลอง

                       - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

        งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                       - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

                       - งานพัฒนารายได้

                       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

                       - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

                งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                   - งานพัสดุ

                   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

        งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๓.๓ กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน

 งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

                   - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

                   - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                   - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

         งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                   - งานวิศวกรรม

                   - งานประเมินราคา

                   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                   - งานออกแบบ

         งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                   - งานระบายน้ำ

                   - งานจัดตกแต่งสถานที


งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานสำรวจและแผนที่

                   - งานวางผังพัฒนาเมือง


านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

        - งานบริหารงานบุคคล

        - งานบริหารทั่วไป

        - งานบริหารการศึกษา

        - งานวางแผนและสถิต

        - งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

               -  งานกิจการศาสนา

               งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

               -  งานกิจการเด็กและเยาวชน

               -  งานกีฬาและนันทนาการ


งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

               - งานจัดการศึกษา

               - งานพลศึกษา

               - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

               - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

               - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


๓.๕กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานด้าน

        งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

            - งานรักษาความสะอาด

            - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

           - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม


งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

          - งานอนามัยชุมชน

         - งานส่งเสริมและเผยแพร่

         - งานป้องกันยาเสพติด


งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ

         - งานสุขาภิบาลทั่วไป

        - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

        - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ


งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ                  

           - การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                           

           - การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล     

 

 

งานบริการสาธารณสุข      

           - งานเผยแพร่และฝึกอบรม

           - งานส่งเสริมสุขภาพ

           - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

          - งานสัตวแพทย์

          - งานบริการ

         - งานการเงินและบัญชี

         งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


Comments