หัวข้อโครงงาน

แผ่น 1

เรื่อง  คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

คำถาม 1.ทำไมเราต้องทำโครงงานเรื่องนี้

คำตอบ   ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ลึกซึ้งที่มนุษย์มีสเวนเกี่ยวข้องในการทำงานในชีวิตประจำวัน   ว่ามนุษย์ต้องการความช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาทำงาน

คำถาม 2.คุณคิดว่าคุณจะมีวิธีทำโครงงานอย่างไร

คำตอบ   -รวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆมารวมกัน

               -ช่วยกันคิดวิเคราะห์  ช่วยกันศึกษาหาเรื่องราวและหาคำตอบ

คำถาม 3.คุณต้องการรู้อะไรจากเรื่องนี้

คำตอบ   -ต้องการความรู้

               -ทำไมมนุษย์ต้องการใข้คอมพิวเตอร์ในการทำงานในชีวิตประจำวัน

               -ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าจะช่วยมนุษย์ทำงานได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน   ควรปรับเนื้อหาใหม่

 

แผ่น 2

เรื่อง  การทำงานร่วมกันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำถาม 1.ทำไมเราต้องทำโครงงานเรื่องนี้

คำตอบ  ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในการทำงานร่วมกันว่ามีความเป็นมาอย่างไร

คำถาม 2.คุณคิดว่าคุณจะมีวิธีทำโครงงานอย่างไร

คำตอบ   -ศึกษาจากแหล่งข้อมูล และช่วยกันคิดวิเคราะห์

               -ช่วกกันศึกษาหาเรื่องราวและคำตอบ จากเครื่องคอมพิวเตอร์และการทำงานของคอมพิวเตอร์  ว่ามีเครือข่ายหรือระบบอะไรบ้าง

คำถาม 3.คุณต้องการรู้อะไรจากเรื่องนี้

คำตอบ   -ต้องการความรู้เพิ่มเติม

               -ต้องการรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน  เช่น  การแชร์  การใช้ Windows XP  ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน  ตั้งคำถามเรื่องใหม่

 

 

แผ่น 3

เรื่อง  ถ้ามีคอมพิวเตอร์  599 เครื่อง เราจะใช้ระบบเครือข่ายใดในการต่อ

คำถาม 1.ทำไมเราต้องทำโครงงานเรื่องนี้

คำตอบ  การต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในทุกวันนี้ ใช้การต่อแบบสายและการใช้ต่อแบบสัญญาณ  แต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์ 599 เครื่อง เราจะใช้ระบบเครือข่ายใดบ้างในการต่อคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้งานได้

คำถาม 2.คุณคิดว่าคุณจะมีวิธีทำโครงงานอย่างไร

คำตอบ   - ศึกษาจากแหล่งข้อมูล และช่วยกันคิดวิเคราะห์

               -ช่วยกันหาเรื่องราวและคำตอบในการทำโครงงานเรื่องนี้

               -อย่างแรกต้องหาว่าในปัจจุบันนี้มีระบบเครือข่ายอะไรบ้าง

คำถาม 3.คุณต้องการรู้อะไรจากเรื่องนี้

 คำตอบ   -ต้องการรู้คำตอบ

                -ต้องการความรู้

                -ต้องการรู้เรื่องราวของระบบเครือข่ยแต่ละระบบ  ว่ามีการทำงานอย่างไรบ้าง และมีการใช้ระบบอะไรบ้างในการต่อ 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน  ไม่มี

 

 

 
Comments