แบบฟอร์มต่างๆ

 
แบบฟอร์ม ต่างๆ  แบบฟอร์มการเงิน
 ลาป่วย
ลากิจ
ลาพักผ่อน
ลาคลอด
ลาประกอบพิธีฮัจย์
ลาศึกษาต่อ
ใบลาอุปสมบท
แบบใบลาติดตาม คู่สมรส
แบบใบลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
แบบใบขอยกเลิกวันลา
รายงานลาการเข้ารับการตรวจเลือก

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง

 แบบฟอร์มคำขอรับเงินและสัญญา
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์
และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตร
สัญญาการยืมเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แบบคำขอการสนับสนุนเงินบำรุง จากหน่วยบริการอื่น (ตัวอย่าง)

แบบประเมินบุคคลผลงาน
    ในระดับควบ
 แบบประเมินบุคคลและ การปฏิบัติงาน
         นอกระดับควบ
   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
 แบบประเมินบุคคลและผลงาน
 ตัวอย่างเอกสารวิชาการ
   
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 และ 4
 เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
      ที่จะเข้ารับการประเมิน

 เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับ
      ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงาน
      ที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน

 สรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมิน
      ของแต่ละสายงาน

 สรุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของ
       ผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอประเมิน