โครงการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โพสต์3 มี.ค. 2556 23:29โดยดงเดือย สอต

ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นหญิงไทยซึ่งอยู่ในในวัยเจริญพันธุ์ มีปัญหาเรื่องการคบเพื่อนชายและมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆ มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มีการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การทำแท้ง ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ การทอดทิ้งบุตร การตั้งครรภ์ขณะยังศึกษาอยู่ มีวุฒิภาวะไม่พร้อมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เป็นภาระเพิ่มแก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน  การประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตร  ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาในที่สุด  ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้เห็นความสำคัญ และกำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

จากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเดือย  พบว่า ในปี 2554 ตำบลดงเดือยมีอัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  สูงถึงร้อยละ20.88 (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,2553) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้     

วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การป้องกันก่อนการเกิดปัญหา โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่วัยรุ่นหญิงกลุ่มอายุ 13-17 ปีและผู้ปกครอง  ให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  การวางแผนการมีบุตร  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การให้เวลาปรึกษาพูดคุยกันอย่างเข้าใจมีเหตุมีผล  เหล่านี้จะเป็นการลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่ง  ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเดือย จึงได้จัดทำโครงการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อให้ประชาชนในตำบลดงเดือยพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของตำบลและประเทศชาติต่อไป


Comments