เพลงประจำจังหวัดตรัง

                                                 เพลงเมืองตรัง 

                 (สร้อย)  ** เมืองตรังเมื่องทองของไทย                 ถิ่นใต้เคยได้ชื่อมา
                                อุดมสมบรูณ์นานา                                สมเป็นเมืองท่าเมืองทองของไทย
                                ผู้หญิงคนชายชาวเมือง                         รุ่งเรื่องงามศิวิไล
                                สมเป็นเมืองท่าเมืองทองของไทย          เพลินใจเพลินตาน่าชมเมืองตรัง **
                    
                               ชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดี               ทุกคนล้วนมีสามัคคีทั่วหน้า
                               ศรีตรังเด่นงามตา                                   เป็นศรีสง่าแก่เมืองตรัง(ร้องสร้อย) 
        
                               ชาวตรังตั้งหน้าพัฒนาเมือง                     หวังให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองก้าวหน้า
                               ตัวอย่างมีพระยารัษฎา                             เจ้าแห่งเมืองการพัฒนาสร้างเมืองตรัง (ร้องสร้อย)                                                        มนูญ        กำเนิดทอง        ขับร้อง
                                             ดำเนินการโดย        สำนักงานประชาสัมพันธ์เมืองตรัง
            ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี
วิดีโอ YouTube 

 

Comments