NA WEBSTRÁNKE SA PRACUJE...


Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Všeobecná a experimentálna psychológia v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia sa zameriava na získavanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku doktoranda, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti všeobecnej a experimentálnej psychológie. Študijný program doktorandského štúdia pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť sa uskutočňuje najmä vo forme individuálneho štúdia, kolokvií, prednášok, seminárov a konzultácií. Súčasťou dennej formy doktorandského štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti.

Vedecká časť sa zameriava najmä na publikovanie odborných a vedeckých štúdií a na prípravu a vyhotovenie dizertačnej práce pod odborným vedením školiteľa. Súčasťou vedeckej časti programu v rámci výberovej vedeckej činnosti sú aj vystúpenia na vedeckých podujatiach, vedecké stáže doma alebo v zahraničí, účasť na tímovom riešení vedeckých projektov, ako aj iná vedecká a odborná činnosť.

Organizácia štúdia

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky, v externej forme päť rokov. Štúdium je založené na kreditovom systéme a organizuje sa formou prezenčnej a dištančnej metódy výučby. Súčasťou štúdia je absolvovanie predmetov v predpísanej štruktúre, splnenie požiadaviek vedeckej a publikačnej činnosti, vykonanie dizertačnej skúšky spojenej s  obhajobou projektu dizertačnej práce,  a záverečná obhajoba dizertačnej práce.

Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského štúdia je spôsobilý získavať najnovšie poznatky z daného odboru, rozširovať rozsah vedomostí vlastnou vedecko-výskumnou aktivitou a uplatňovať ich v sociálno-psychologickej praxi, ako aj v iných príbuzných odvetviach psychológie. Absolvent získava štúdiom spôsobilosť analyzovať psychologické javy s vysokou úrovňou abstraktného myslenia, spojenou so schopnosťou preniknúť od javovej stránky psychickej skutočnosti k jej podstate, t. z. k odhaľovaniu psychických mechanizmov skúmanej problematiky. Z hľadiska predpokladaného uplatnenia vo svojej profesii sa orientuje najmä na vedeckú dráhu, a to ako pracovník výskumných inštitútov resp. člen vedeckovýskumných tímov; vysokoškolský učiteľ psychologických disciplín; tvorivý expert.  V neposlednom rade sa môže uplatniť v psychologickej praxi, a to najmä v tých oblastiach, ktoré vyžadujú teoretickú a výskumnú analýzu psychologických súvislostí danej praxe. Katedra psychológie udržuje kontakt so svojimi absolventmi prostredníctvom každoročne organizovanej konferencie absolventov. Na tejto konferencii sa stretávajú absolventi štúdia psychológie na Filozofickej fakulte TU a prezentujú príspevky, týkajúce sa svoje práce a svojich odborných a vedeckých aktivít.

A K T U A L I T Y