Pagina principală


ȘCOALA DOCTORALĂ ”Ştiinţe ale Educaţiei” 
               a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ  superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat                                                „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei                                                                                                                                                                                                                                       

         Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare.Doctoratul este o formă de învăţămînt postuniversitar, care se realizează prin activitate de cercetare ştiinţifică şi se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pentru necesităţile ştiinţei, tehnicii, învăţămîntului, culturii şi ale altor domenii de activitate, asigurând progresul tehnico-ştiinţific şi social-economic al ţării. Aceste studii permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

      Ele se organizează la formele de învăţământ cu frecvenţă respectiv cu frecvenţă redusă. Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la o şcoală doctorală la alta şi de la un student-doctorand la altul. Ea este decisă de conducătorul de doctorat în funcţie de specificul programului de studii universitare de doctorat şi cu respectarea prevederilor regulamentului şcolii doctorale. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

Granturile doctorale de la bugetul de stat care finanţează locurile de doctorat cu frecvenţă au în componenţa lor şi o bursă lunară de studii pe când cele care finanţează locurile cu frecvenţă redusă nu conţin bursă de doctorat.

 O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

     Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari pentru doctoranzii cu frecvență și 4 ani universitari pentru doctoranzii cu frecvență redusă (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

 • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu;
 • un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Exista două tipuri de doctorate:
 •     Doctorat științific
 •     Doctorat profesional                                                                                                                                                                                                                                                Cine conduce un astfel de doctorat?

 Doctoratul poate fi condus, in mod evident, de către:

 • academician;
 • profesor universitar;
 • conferenţiar universitar sau conferenţiar cercetător cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor, abilitat cu dreptul de conducător de doctorat prin hotărârea C.N.N.A. 
 •                                                                                                                                                                                                                                     Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.  

        Şcoala Doctorală ”Ştiinţe ale Educaţiei” 

               a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ  superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat       „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  organizează studii prin doctorat la următoarele programe de doctorat:    134.12.   Fizică didactică

  531.01.   Teoria generală a educației

  531.02.   Management educațional

  531.04.   Pedagogie socială

  532.01.   Didactică preșcolară

  532.02.   Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățămînt)                             


   

         Director ȘD 
         BOTNARI Valentina dr.,conf.univ.

  • E-mail: ust.scoaladoctorala@gmail.com