Pagina principală

 

 


Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei»

reprezintă o structură organizatorică şi administrativă a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și Institutul de Științe ale Educației, fără personalitate juridică, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei naționale în vigoare, standardelor, regulamentelor, instrucţiunilor MECC, ANACEC, Statutului UST și acordurilor de parteneriat dintre Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și Institutul de Științe ale Educației.

    Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei»

 • a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și Institutul de Științe ale Educației este autorizată (Decizia ANACEC nr.27-CC din 12.10.2015) pentru realizarea programelor de doctorat ştiinţific

  a)în domeniul științific: 5. Ştiinţe sociale şi economice, ramura științifică: 53. Științe ale Educației, specialitățile științifice:

  1.      531.01. Teoria generală a educaţiei,

  2.      531.02. Managementul educațional,

  3.      531.04. Pedagogie socială,

  4.      532.01. Didactică preşcolară,

  5.      532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

  b)în domeniul științific: 1. Ştiinţe ale naturii, ramura științifică: 13. Științe fizice, profilul științific: 134. Fizică aplicată, specialitatea științifică: 134.12.Fizică didactică.  

Misiunea Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei»: 

formarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pentru învățământul superior/ sistemul de cercetare și inovare / alte domenii de activitate, competitive pe piaţa învățământului superior / de cercetare și inovare naţională / internațională, capabile să se integreze socioprofesional şi să-și valorifice plenar potențialul pe parcursul întregii vieți.

Scopul major al Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei»: 

managementul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul programelor de studii autorizate, asigurând calitatea acestora conform standardelor, prevederilor cadrului normativ și reglator național și institutional și orientând procesul de studii spre realizarea finalităților pentru nivelul 8 al Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova (CNCRM), inclusiv:

Cunoștințe: -cunoaşterea sistemică, avansată a conceptelor, a metodelor de cercetare, a controverselor şi a noilor ipoteze specifice domeniului; -comunicarea cu specialişti din domenii conexe; -utilizarea principiilor şi metodelor avansate pentru explicarea şi interpretarea interdisciplinară a unor situaţii şi probleme teoretice şi practice noi şi contexte specifice domeniului. 

Abilități: -de selectare şi utilizare a principiilor, teoriilor şi metodelor avansate de cunoaştere, transfer de metode dintr-un domeniu în altul, abordări interdisciplinare pentru rezolvarea problemelor teoretice şi practice noi şi complexe; -evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi rezultatelor cercetării ştiinţifice; - aprecierea stadiului cunoaşterii teoretice şi metodologice, identificarea priorităţilor de cunoaştere şi aplicative ale domeniului; -conceperea şi realizarea cercetărilor originale aplicative, bazate pe metode avansate ce conduc la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau a metodologiilor de cercetare.

Competențe: de iniţiere şi dezvoltare a proiectelor teoretice şi practice complexe și inovatoare; -de organizare şi conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii; -de autorealizare bazată pe dezvoltarea unor proiecte centrate pe inovare și creativitate.

Țintele strategice ale Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei»:

 1. Asigurarea accesului și a relevanței studiilor de doctorat în raport cu necesitățile învățământului superior/ sistemului de cercetare și inovare.
 2. Asigurarea funcționalității sistemului de management al calității studiilor de doctorat în cadrul școlii doctorale.
 3. Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor științifico-didcatice/a conducătorilor de doctorat pentru asigurarea calității studiilor de doctorat.
 4. Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu școli doctorale din țară și de peste hotare în vederea promovării cercetărilor orientate spre soluționarea problemelor reale ale societății din perspectivă inter- și transdisciplinară.
 5. Promovarea imaginii, sporirea atractivității și internaţionalizarea studiilor de doctorat promovate în cadrul Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei».  


Principiile fundamentale de activitate a Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei»:

a)      acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
b)      asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii;
c)      asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a doctoranzilor;
d)     asigurarea calităţii cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul studiilor de doctorat.