Chương trình hành động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 4: 12/2009 - 9/2010

đăng 08:15, 1 thg 12, 2009 bởi Tien Nguyen

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

Số: 64/ KH – ĐTN

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Giai đoạn 4: 12/2009 – 9/2010

 

Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW của BCH trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kế hoạch số 12-KH/TU của BTV Thành ủy và chương trình hành động số 02/CT-TV của BTV Thành Đoàn Tp. HCM về việc thực hiện cuộc vận động trên, Ban thường vụ Đoàn trường ĐH KHTN đã xây dựng và thực hiện chương trình hành động của tuổi trẻ trường ĐH KHTN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những kết quả đạt được của 3 giai đoạn đầu và chương trình công tác Đoàn & Phong trào thanh niên năm học 2009 – 2010 đã được ban chấp hành Đoàn trường thông qua,  Ban thường vụ Đoàn trường tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình hành động giai đoạn 4 (12/2009 – 9/2010), cụ thể như sau:

Tuổi trẻ ĐH KHTN làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

-         Đối với học sinh, sinh viên: thực hành tiết kiệm trong học tập và đời sống, ý thức chuyên cần và chủ động trong học tập, rèn luyện; giữ gìn và xây dựng văn minh học đường; chủ động trang bị kỹ năng sống và làm việc.

-         Đối với cán bộ, giảng viên trẻ: thực hành tiết kiệm trong đời sống, trong môi trường công tác giảng dạy, làm gương và chủ động kêu gọi học sinh sinh viên cùng thực hiện; thực hiện ý thức trách nhiệm và cải tiến trong công việc; chủ động học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn; tích cực hỗ trợ hoạt động học thuật, phong trào của học sinh sinh viên. 

Duy trì nội dung thực hiện trong giai đoạn 3 ”Thực hành cần kiệm”

 

1.      Tổ chức thực hiện:

            Cấp trường:

-         Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong quá trình triển khai và thực hiện.

-         Phát triển hệ thống danh hiệu “Làm theo lời Bác” (Chiến sỹ làm theo lời Bác, Gương sáng Khoa học Tự nhiên, cán bộ trẻ tiêu biểu, sinh viên 5 tốt, học sinh tiêu biểu); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng quy trình tuyên dương chặt chẽ, khách quan.

-         Tổ chức hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên Người”, tích cực tham gia hội thi các cấp.

-         Chỉ đạo CLB Lý luận trẻ tổ chức cuộc thi hùng biện “Chữ cần, kiệm của Bác và hành động của chúng ta”

-         Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa cuộc vận động trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2010 với cuộc thi “Hành quân nhớ Bác”,  Cuộc thi báo tường “Chữ cần , kiệm của Bác và hành động của chúng ta”

-         Ủy ban kiểm tra của Đoàn trường kiểm tra định kỳ theo chuyên đề.

            Cấp Đoàn cơ sở, liên chi Đoàn, CLB - Đội – Nhóm trực thuộc:

-         Theo dõi, hỗ trợ chi Đoàn, báo cáo Đoàn cấp trên trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

-         Xây dựng chương trình cụ thể phù hợp với cơ sở.

-         Chủ động tổ chức hoạt động riêng cho cơ sở.

            Cấp chi Đoàn, chi Đoàn trực thuộc:

-         Đảm bảo tính sâu, rộng của cuộc vận động. Tất cả các nội dung thực hiện phải tác động đến từng Đoàn viên, thanh niên.

-         Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm ít nhất 1 lần/học kỳ với chủ đề “ Ý thức trách nhiệm cá nhân”, “Phong trào thực hành cần kiệm”, phải có sự chuẩn bị, đầu tư nội dung và hình thức. Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt: sinh hoạt trong giảng đường, ngoài công viên, sinh hoạt theo chủ đề định kỳ trên forum, web của chi Đoàn, …

-         Tổ chức chào cờ đầu tuần, sau đó đọc một câu chuyện về Bác với chủ đề ý thức trách nhiệm cá nhân, vấn đề cần, kiệm. Giới thiệu những gương sang có ý thức cần kiệm trong cuộc sống, ý thức trách nhiệm cá nhân cao.

-         Thực hiện phiếu đăng ký việc làm thiết thực “Thực hành cần kiệm” hoặc các nội dung: chủ động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, chủ động học tập, trang bị ngoại ngữ, tin học, … hoặc những hình thức tương tự. Chi Đoàn đăng ký thực hiện các công trình thanh niên, việc làm thiết thực mang tính thực hành tiết kiệm tại khu vực học tập, sinh hoạt.

-         Biểu dương những cá nhân tiêu biểu của chi đoàn về chuyên cần học tập và có lối sống tiết kiệm, chủ động và tích cực trong học tập, trang bị những kỹ năng sống, … Giới thiệu trên bản tin chi đoàn, forum, web của chi Đoàn các bài viết hay, sáng kiến thực hành tiết kiệm, …

-         Có theo dõi, đánh giá thực hiện nghiêm túc theo tổ, theo chi Đoàn, phát huy tinh thần làm việc tự giác, tự phê bình và phê bình, tránh hình thức qua loa, không nghiêm túc.

-         Phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết của cả tập thể chi Đoàn.

2.      Tiến độ thực hiện:

-         25/11/2009: BTV thông qua

-         29/11/2009: triển khai cơ sở

-         4/2010: tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên Người”

-         15/7 đến 15/8/2010: cuộc thi “Hành quân nhớ Bác”

-         12/2009 – 9/2010: tổ chức thực hiện ở các cấp.

-         10/2010: sơ kết giai đoạn 4 và triển khai giai đoạn 5.

 

 

 

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, Ban CTSV ĐHQG HCM (báo cáo);

-          Đảng ủy – BGH (báo cáo);

-          VP, Ban Thanh niên trường học, Ban công nhân lao động , Ban tuyên giáo Thành Đoàn (báo cáo);

-          BCS Đoàn ĐHQGHCM (báo cáo);

-          Đoàn cơ sở (thực hiện);

-         VP (lưu).

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Phan Thị Thanh Phương

 

Comments