NLĐ làm thêm giờ được tính lương thế nào?

đăng 19:14, 17 thg 7, 2009 bởi Nam Van Chi

Công ty tôi bố trí lịch làm việc cho công nhân sản xuất theo 2 ca, mỗi ca 12 tiếng. Ca 1 từ 6g30 đến 18g30, ca 2 từ 18g30 đến 6g30 sáng hôm sau. Căn cứ theo Điều 61, 68 và 70 BLLĐ, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH, mức lương được tính là: 7.000 x 150% x 130% x 3,5 hay 7.000 x 150% x 145% x 3,5?

Nếu tính theo 7.000 x 150% x 145% x 3,5 thì thời điểm thực hiện bắt đầu khi nào? Tôi không tìm thấy Thông tin sửa đổi bổ sung của BLLĐ về việc làm thêm giờ cho người lao động (NLĐ), mong quý báo tư vấn giúp.

(Huỳnh Kim Hoa)

- Trả lời:

Lưu ý với bạn là Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30-5-2003 của Bộ LĐ-TB&XH được áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam. Do đó, nếu công ty bạn không thuộc các đối tượng trên thì bạn phải căn cứ theo các quy định tại Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với NLĐ làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Hiện tại cả hai thông tư trên đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5-12-2007 của Bộ LĐ-TB&XH. Tuy nhiên cách tính lương làm thêm giờ cho NLĐ vẫn không bị sửa đổi bởi Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH.

Mặc dù hai Thông tư 13 và Thông tư 14 nêu trên được áp dụng cho các đối tượng khác nhau nhưng cả hai đều có cùng cách tính tiền lương làm thêm giờ như nhau. Cụ thể:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.

Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà NLĐ làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp trả lương ngày, tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 8 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 6 giờ đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

- Mức 200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động;

- Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động).

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì thời giờ làm việc trong điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường là không quá 8 giờ trong một ngày và không quá không quá 48 giờ trong một tuần.

Ngoài ra, đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm việc vào ban đêm, thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm việc vào ban đêm theo cách tính sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x Số giờ làm việc vào ban đêm.

- Mức 130% gồm tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban ngày và 30% tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban đêm;

- Thời giờ làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ được xác định từ 22g ngày hôm trước đến 6g ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc; từ 21g ngày hôm trước đến 5g ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam;

Như vậy, trong trường hợp NLĐ tại công ty bạn làm việc trong điều kiện bình thường và công ty bạn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì cách tính tiền lương đối với NLĐ tại công ty bạn như sau (giả sử mức lương giờ thực trả = 7.000 đồng):

• Nếu NLĐ làm việc từ 6g30 đến 18g30, tiền lương của NLĐ sẽ bằng tiền lương ngày + tiền lương làm thêm giờ = 7.000 x 8 (giờ) + 7.000 x 150% x 4 (giờ làm thêm).

Tóm tại: Tiền lương = 7.000 x 8 (giờ) + 7000 x 150% x 4 (giờ làm thêm).

• Nếu NLĐ làm việc từ 18g30 đến 6g30 thì cách tính như sau: khoảng thời gian từ 18g30 đến 2g30 sẽ được tính theo mức tiền lương ngày và khoảng thời gian từ 2g30 đến 6g30 sẽ được tính theo mức tiền lương giờ làm thêm. Theo quy định, thời giờ làm việc vào ban đêm được tính từ 22g ngày hôm trước đến 6g sáng ngày hôm sau nên ta sẽ có cách tính như sau:

Tiền lương = 7.000 x 3,5 (là số giờ làm việc từ 18g30 đến 22g).

+ 7.000 x 130% x 4,5 (là số giờ làm việc vào ban đêm từ 22g đến 2g30).

+ 7.000 x 130% x 150% x 3,5 (là số giờ làm thêm vào ban đêm từ 2g30 đến 6g).

+ 7.000 x 150% x 0,5 (là số giờ làm thêm vào ban ngày từ 6g đến 6g30).

Theo Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU (Tuổi Trẻ)

Comments