อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบีบยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534)
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2537
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 (จัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นใหม่
     ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
 กอง/สำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง
    กลุ่มตรวจสอบภายใน
    สถาบันเสริมสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
    เขตที่ 1 ชัยนาท
    เขตที่ 2 ราชบุรี
    เขตที่ 3 ระยอง
    เขตที่ 4 ขอนแก่น
    เขตที่ 5 สงขลา
    เขตที่ 6 เชียงใหม่
    เขตที่ 7 นครราชสีมา
    เขตที่ 8 สุราษฎร์ธานี
    เขตที่ 9 พิษณุโลก 


    จังหวัดกาญจนบุรี
    จังหวัดเชียงให
 ศูนยส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช(ศทอ.)
 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร(ศสช)
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศสพ.)
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ(ศทม.)
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา(อาชีพการเกษตรจักรกลเกษตร)
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร(ศทว.)
 สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 1
 สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 2


 สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 3
 สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 4 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 6
สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 7
สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 8
สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 9


  •