หน้าหลัก

 วิสัยทัศน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ภาพกิจกรรม


ในภาพอาจจะมี ข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 625/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (07/07/60) อ่านรายละเอียด 
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 612/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ปฏิบัติราชการแทนอธบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (07/07/60) อ่านรายละเอียด 
  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันเสารที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2560 ทั้งสองวันนี้ คือวันอะไร มีความสำคัญอย่างไร ควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร (06/07/60) อ่านรายละเอียด 
  คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 (Application FarmerRegist) (04/07/60) อ่านรายละเอียด 
  ขอเชิญชวนชาวกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ตั้งแต่วันนี้ เพื่อในวันที่ 25 - 28 ต.ค. 2560 ดอกไม้ของพ่อจะบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินไทย  (05/06/60)
  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ พ.ศ. 2560 จัดให้มีขึ้นใน วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560 (11/05/60) อ่านรายละเอียด 
  วันที่10 พฤษภาคม 2560เป็น "วันวิสาขบูชา" ขอชวนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม (09/05/60)
  สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดช่องทางการร้องเรียน โดยผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน : www.pacc.go.th หรือ PACC Call Center : 1206 (คลิกรายละเอียดได้ที่ แบรนเนอร์ สำนักงาน ป.ป.ท. ด้านล่างขวา) (05/0560)  
   คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 340/2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/04/60) อ่านรายละเอียด  
    คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 333/2560 ลว. 20 เม.ย. 2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (20/04/60) อ่านรายละเอียด 
    คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (18/04/60) อ่านรายละเอียด 
    แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (28/03/60) อ่านรายละเอียด    
 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 เพื่อสร้างให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต อ่านรายละเอียด 
    สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมเสนอผลงานเพื่อรับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด 
    หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว196 ลว.9 ก.พ. 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด / ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว141 ลว. 27 ม.ค. 2560 เรื่อง ประกาศนโยบายและเจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ อ่านรายละเอียด
    หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว145 ลว. 30 ม.ค. 2560 อ่านรายละเอียด
         - นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต อ่านรายละเอียด
         - ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต
    หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว1830 ลว. 21 ธ.ค. 2559 เรื่อง สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทบาทของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อ่านรายละเอียด
    หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว1329 ลว. 26 ต.ค. 2559 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว. 27 ม.ค. 2559 อ่านรายละเอียด
    หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว898 ลว. 14 ก.ค. 2559 อ่านรายละเอียด
    หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว3524 ลว. 10 พ.ค. 2559 อ่านรายละเอียด
    หนังสือหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว2892 ลว. 11 เม.ย. 2559 อ่านรายละเอียด
    หนังสือหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว1462 ลว. 12 ก.พ. 2559 อ่านรายละเอียด
  
  ประกาศ/คำสั่ง/แจ้งหน่วยงาน/แจ้งเวียน/การสอบ/สมัครงาน/สวัสดิการ/ข่าว กบข.

   


แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจhttps://sites.google.com/site/doae2513/hna-hlak/Untitled-4.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/site/doae2513/hna-hlak/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A11.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/site/doae2513/hna-hlak-1/36.jpgGoogle Calendar