หน้าหลัก

 

 

 
 พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ 
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา 
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา 
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ 
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย 
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางจารุวรรณ รัตนมาลี พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา


ข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา
        ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.จารุวรรณ. รัตนมาลีที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม.24 กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 255
ขอต้อนรับผู้อำนวยวินัย รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงไร่ราษฏร์พัฒนาคนใหม่ด้วยความยินดีย่ิง
           วันที่ 13  พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2555 ระดับจังหวัด จากท่านสิทธิชัย  โภคาทรัพย์ รองผอ.สพม. เขต 24  และคณะ ทางโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาขอขอบพระคุณท่านรองผอ.สพป.กส. เขต 1 ท่านไพฑูรย์  มหิพันธ์ ได้มาเป็นกำลังใจและชี้แนะ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอประมวล ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์ และคณะ ท่านกำนันสมโภช  ยี่สาระพัฒน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนแหลมทอง และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง คุณหมอสมบัติ บุญโต และทีมงาน อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแหลมทอง อบต.โนนแหลมทอง ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะครู นักเรียน ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้
 
                 วันที่  5  ตุลาคม 2555  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2555  ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  1   จากท่านรองมนตรี  เหมะธุลินทร์ รอง ผอ.สพป.กส. 1  ว่าที่ ร.ต.สุภาพ  ถิตย์สมบูรณ์ รองผอ.สพป.กส.1  และคณะ   ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอประมวล  ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์  ท่านพิบูลย์  สุวรรณศรี ปลัดอาวุโสอำเภอสหัสขันธ์และคณะ ที่ให้การสนับสนุน ในการประเมินครั้งนี้เป็นอย่างสูง  และขอขอบคุณนายลักษณ์  สาระขันธ์ นายก อบต.โนนแหลมทอง กำนันสมโภช ยี่สารพัฒน์ กำนันตำบลโนนแหลมทอง คุณหมอสมบัติ บุญโตจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแหลมทอง  ท่านผอ.วิเชียร  ด่านขุนทด ท่านผอ.สอาด เนตวงษ์ ท่านผอ.อดุลย์ ภูปลื้ม ท่านผอ.นิคม  ชากัน และท่านผอ.วินัย  รัตนมาลี ที่กรุณามาเป็นกำลังในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านบ้านดงไร่ บ้านโนนศรีสวาท บ้านโป่งแดง ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเตรียมสถานที่ต้อนรับ ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

        วันที่ 26  กันยายน 2555  ผู้อำนวยการจารุวรรณ  รัตนมาลี คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายหวัน  แสนวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ารับโล่รางวัล ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายเครือข่ายพระราชดำริ  ต้นแบบดีเด่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากท่านพระนาย  สุวรรณรัฐ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 5  อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
  
 
 
      ในวันที่  27 กรกฎาคม  2555 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาเป็นตัวแทนของอำเภอสหัสขันธ์ รับการประเมินศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายเครือข่ายพระราชดำริ  ต้นแบบดีเด่น  ระดับจังหวัด จากท่านจ่าจังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าที่พันตรีประพันธ์  พะบูประภาพ และคณะ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอประมวล  ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์และคณะ ที่ให้การสนับสนุน ในการประเมินครั้งนี้เป็นอย่างสูง  และขอขอบคุณท่านกำนันสมโภช ยี่สารพัฒน์ กำนันตำบลโนนแหลมทอง  นายลักษณ์  สาระขันธ์ นายก อบต.โนนแหลมทอง และเจ้าหน้าที่อนุเคราะห์บุคลากรในการต้อนรับแขก ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเป็นกำลังใจตลอดมาทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้     
 

 
วันที่ 17  พฤษภาคม 2555 ท่านรองกฤตชญา  วิเชียรเพริศ รองผอ. สพป.กส.1  และคณะเยี่ยมโรงเรียนพร้อมนี้ได้ร่วมปลูกยางพารา กับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าจากท่าน ส.ส.พีระเพชร  ศิริกุล  คณะครูผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา  จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
 

วันที่  2  ก.พ. 2555 ท่านดร.พจน์  เจริญสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และท่านปริญญา  จุฑาสงฆ์ รองผอ.สพป.กส. 1  ที่เยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมให้กำลังใจ คณะครู  ผู้บริหาร และนักเรียนในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขอขอบพระคุณท่านและคณะมา  ณ  โอกาสนี้  และขอขอบพระคุณท่านผอ.วิเชียร  ด่านขุนทด ผอ.ร.ร.นามนราษฎร์นุเคราะห์ ท่านผอ.วินัย รัตนมาลี ผอ.ร.ร.บ้านโนนแหลมทอง ที่มาร่วมต้อนรับ 

 

***
*** วันที่  1  ก.พ.  2555  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยหนาว โครงการ"หนาวนี้ หนูอยู่อย่างไร" โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยนายไพฑูรย์  มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้คะ
 
 
***  วันที่  16  มกราคม  2555   วันครูครั้งที่  56    โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาได้นำผลงานนักเรียน จัดนิทรรศการ ณ  หอประชุมอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  โดยท่านผู้อำนวยการจารุวรรณ  รัตนมาลี  เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  กับท่าน
ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนี้ คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาขอขอบพระคุณท่าน
ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พจน์  เจริญสันเทียะ  ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื่นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และท่านปริญญา  จุฑาสงฆ์ รองผอ.สพป.กส. 1  ที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ  ขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้
 
 

 
 ***  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายฯโนนนาทองจัดนิทรรศการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  ของ สพป.กส.1  ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ดร.พจน์  เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.กส. 1 ท่านผู้อำนวยการณรงค์  จันทชุม ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.กส.1 และคณะ ที่ให้ความกรุณา เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน เป็นอย่างสูง
 
***  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา  ได้รับรางวัลส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ ของสพป.กส.1  ขอแสดงความชื่นชม  คณะครู ผู้บริหาร  และนักเรียน 
 
***  วันที่  9  ก.ย. 54  ที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการ จารุวรรณ  รัตนมาลี เข้ารับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนของ สกสค.  จากนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุม
คุรุสภา  คณะครู  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนขอแสดงความยินดีกับท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
ภาพกิจกรรม
 

   
 
 
 
 
***  วันที่  12  ส.ค. 54  คณะครู - บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง  และนักเรียนรับวุฒิบัตร นักธรรมตรี  ที่วัดวารีวัน  ตำบลหมูม่น  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
***  วันที่  25-29 ก.ค.  54  สพป.กส. เขต 1  โดยท่านผอ.สมเกียรติ  พื้นแสน  นำคณะผู้บริหารปฏิบัติธรรม  ที่ 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  (world paece valley) เป็นโครงการที่ดีมาก  ท่านผอ.จารุวรรณ  รัตนมาลี ผอ.โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาเข้าร่วมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทาง สพป.กส. เขต 1  มา ณ  โอกาสนี้คะ
ภาพกิจกรรม
 
***  วันที่  4 มิถุนายน  2554 ที่ผ่านมา  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา ได้จัดงานต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากท่านปวิช 
อินทวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส  บริษัทไทยนิปปอน สตีลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่นจำกัด และคณะ จำนวน 20  ท่าน โรงเรียน นำโดยท่านผอ.จารุวรรณ  รัตนมาลี  ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่าน สอบต.หวัน  แสนวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านสังวาลย์  สารขันธ์ ม.2  ผู้ใหญ่บ้านคำใบ  สอนบุญตา ม. 3 ท่านรองนายก อบต.โนนแหลมทอง ท่านสมโภช  ยี่สารพัฒน์ และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ขอขอบพระคุณคณะผ้าป่าทุกท่านเป็นอย่างสูง  และขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการ สปพ.กส.1 ว่าที่ ร.ต.สุภาพ  ถิตย์สมบูรณ์ ที่สละเวลามาเป็นประธานรับผ้าป่าพร้อมคุณนาย ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่าน ณ  โอกาสนี้ และเราชาวดงทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผอ.ยุทธชัย  สารขันธ์  ผอ.ร.ร.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี และท่านผอ.วินัย  รัตนมาลี ผอ. ร.ร.บ้านโนนแหลมทอง ที่มาเป็นกำลังใจในครั้งนี้ 
 
ภาพกิจกรรม
 

 

 
 
 
 
 
 
*****  ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ จารุวรรณ  รัตนมาลี และคณะครู ที่ฝึกสอน นำนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2553 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 กิจกรรม คือ การจัดสวนถาดแบบชื้น ไม่กำหนดช่วงชั้น ได้คะแนน 82 คะแนนลำดับที่ 23 และกิจกรรมการท่องอาขยานหมู่ ป.4-6 ได้คะแนน 88.7 คะแนน ลำดับที่ 6  ก็ขอให้กำลังใจนะคะ.. สู้ สู้..
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553
 

 
 

*****  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา นำทีมโดยท่านผอ.จารุวรรณ  รัตนมาลี  รับการประเมินโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม  ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ในวันที่  20  ตุลาคม  2553  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง **ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชาวบ้าน บ้านโนนศรีสวาท  บ้านดงไร่ และบ้านโป่งแดงทุกท่านที่มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการ สพป.กส.1 ท่านศิริรัตน์  ช่วยรักษา  ท่านผอ.ธนวัฒน์  กณะบุตร และท่านผู้อำนวยการวินัย  รัตนมาลี  ผอ.ร.ร.บ้านโนนแหลมทอง ที่มาให้กำลังใจและช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
 
ภาพกิจกรรม