nih

Chương trình giáo dục bệnh nhân của Viện Sức khỏe Quốc gia (NIH) thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ

Bạn click vào link của loại bệnh mà mình quan tâm. Các thông tin về loại bệnh đó sẽ được trình bày cho bạn bằng chữ và bằng giọng đọc. Tất cả đều bằng tiếng Anh. (Vì thế, ngoài kiến thức y học, bạn còn có thêm cơ hội luyện nghe tiếng Anh.)

Interactive Sites on Medical Information

The tutorials listed below are interactive health education resources from the Patient Education Institute. Using animated graphics, each tutorial explains the procedure or condition in easy-to-read and understand. You can also listen to the tutorial. Just click on your ailment.

These tutorials require a special Flash plug-in, version 6 or above... If you do not have this in your PC, you will be prompted to obtain a free download of the software before you start the tutorial.

Diseases and Conditions

Tests and Diagnostic Procedures