origin

Phần 1. Mã Lai

Phần 2. Haplogroup

Phần 3. Haplotype

Phần 4. Vietic

Phần 5.

Phần 6.

Note: Bài viết được updated thường xuyên. Vui lòng nêu rõ nguồn nếu muốn trích dẫn. Cám ơn đã quan tâm.