อนุพุทธประวัติ ๔๐ รูป ธรรมศึกษาชั้นโท

http://sites.google.com/site/howdolikethispatternsite/

 
 ๑.พระอัญญาโกณฑัญญเถระ
 ๒๑.พระจูฬปันถกเถระ
 
 ๒.พระอุรุเวลกัสสปเถระ
 ๒๒.พระโสณกุฏิกัณณเถระ
 
 ๓.พระสารีบุตรเถระ
 ๒๓.พระลกุณฏกภัททิยะ
 
 ๔.พระโมคคัลลานเถระ
 ๒๔.พระสุภูติเถระ
 
 ๕.พระมหากัสสปเถระ
 ๒๕.พระกังขาเรวตเถระ
 
 ๖.พระมหากัจจายนเถระ
 ๒๖.พระโกณฑธานเถระ
 
 ๗.พระโมฆราชเถระ
 ๒๗.พระวังคีสเถระ
 
 ๘.พระราธเถระ
 ๒๘.พระปิลินทวัจฉเถระ
 
 ๙.พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
 ๒๙.พระกุมารกัสสปเถระ
 
 ๑๐.พระกาฬุทายีเถระ
 ๓๐.พระมหาโกฏฐิตเถระ
 
 ๑๑.พระนันทเถระ
 ๓๑.พระโสภิตเถระ
 
 ๑๒.พระราหุลเถระ
 ๓๒.พระนันทกเถระ
 
 ๑๓.พระอุบาลีเถระ
 ๓๓.พระมหากัปปินเถระ
 
 ๑๔.พระภัททิยเถระ
 ๓๔.พระสาคตเถระ
 
 ๑๕.พระอนุรุทธเถระ
 ๓๕.พระอุปเสนเถระ
 
 ๑๖.พระอานนทเถระ
 ๓๖.พระขทิรวนิยเรวตเถระ
 
 ๑๗.พระโสณโกฬิวิสเถระ
 ๓๗.พระสีวลีเถระ
 
 ๑๘.พระรัฐบาลเถระ
 ๓๘.พระวักกลิเถระ
 
 ๑๙.พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
 ๓๙.พระพาหิยทารุจีริยเถระ
 
 ๒๐.พระมหาปันถกเถระ
 ๔๐.พระพากุลเถระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Comments