DLIT-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์      
         DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://sites.google.com/view/candt/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ                       

                    ศิลปะ
 

 
 
https://sites.google.com/view/sciencetus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

   https://sites.google.com/view/sciencetus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
https://sites.google.com/view/social-tus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา 

https://sites.google.com/view/heandpe/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/view/foreignlangtus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
https://sites.google.com/view/mathfamily/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

                คณิตศาสตร์
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                 

                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน