DLIT-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์      
         DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

 
      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
https://sites.google.com/view/candt/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ              

                    
https://sites.google.com/view/artroomtus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
        

 

 
 
https://sites.google.com/view/sciencetus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์https://sites.google.com/view/sciencetus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

   
 
https://sites.google.com/view/social-tus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา 

https://sites.google.com/view/heandpe/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

        https://sites.google.com/view/foreignlangtus/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

 
https://sites.google.com/view/mathfamily/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
          
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
  
https://sites.google.com/view/thaituslanguage/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
                

                    

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
https://sites.google.com/view/gdtus/home