DLIT-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์      
         DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://sites.google.com/site/dlitstwn/kar-ngan 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ                       

                    ศิลปะ
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคม ศาสนา และวัมนธรรม


 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา 


สุขศึกษา และพลศึกษา


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ


 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

                คณิตศาสตร์

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                 

                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน