หน้าแรก

เว็บไซต์ประกอบการอบรมขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

 
นางจันทราพร  คำเสน
คลิก ดูไซต์จากการอบรมนายกิตติศักดิ์  จิตต์พงษ์
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นางกรรณิการ์  โชติพูล
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นายวิรัตน์ ธีรวิทยางกุล
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นางวัชราวรรณ อ่อนคำ
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

ครูสุกัญญา  ศรีภักดีสวัสดิ์
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นางสำราญ   แก้วกาหลง
คลิก ดูไซต์จากการอบรม
 

นายพงษ์ศักดิ์ ทองเงิน
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นางมะลิจันทร์  โคตรลาคำ
คลิก ดูไซต์จากการอบรม


ครูซ่อนกลิ่น  ประสารฉ่ำ
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 
 

นายสมพงษ์  คำสิงห์
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

ครูนภาภรณ์  จันทร์สด
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นายวีระยุทธ  จันทร์สด
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นางณัฐกานต์  กำหนดความ
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นายรักษ์    นาไชยเงิน
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

 

นายธวัฒชัย  พันธุโพธิ์
คลิก ดูไซต์จากการอบรม
 

นายดนตรี  ดีมาก
คลิก ดูไซต์จากการอบรม
 

นางสาวประไพวรรณ  โชติจำรัส
คลิก ดูไซต์จากการอบรม
 นางสาวสุวิภา. สำราญสุข
คลิก ดูไซต์จากการอบรม

นางสาวอัจฉรา ภูศรี
คลิก ดูไซต์จากการอบรม