โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
(Distance Learning Information Technology)

วิดีโอ YouTube


DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
  ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน
  ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
  DLIT เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่
ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประกอบการสอนนักเรียนได้   ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)

วิชา
ที่เข้ามาใหม่


ตอน Progressive โดย อ นงนุช พลศรี

ตอน Present Simple Tense โดย อ นงนุช พลศรี

ตอน การสนทนาแบบมีสถานะการณ์ โดย อ ปัทมา ศิลาพันธุ์

ตอน ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ โดย อ ปริณดา แป้นแก้ว

    

การขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<