กรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรบุคลากรตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (จ้างเหมาบริการปศุสัตว์ตำบล จ้างเหมาตรวจป้องกันโรค และจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคในอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวม 71 จังหวัด จำนวน 1,330 อัตรา โดยมีภาระกิจหลักในการเฝ้าระวังโรคทางอาการในสัตว์ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รายเกษตรกรต่อเดือน และช่วยงานอื่นๆด้านสุขภาพสัตว์ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์)          โดยให้ดำเนินการรายงานการเฝ้าระวังโรคทางอาการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ แทนการบันทึกในสมุดตรวจสุขภาพสัตว์ (แบบรายงานการเฝ้าระวังโรค) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รายเกษตรกรต่อเดือน           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัดและรายงาน เดือนละ 1 ครั้ง  ผ่านแบบฟอร์มรายงานประจำเดือน ผส. 2        สำนักงานปศุสัตว์เขต ควบคุม ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยหัวหน้าส่วนสุขภาพสัตว์รวบรวม และคัดเลือกภาพกิจกรรมเด่น จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ทุกวันๆ ละ 3 - 5 กิจกรรมๆ ละไม่เกิน 3 ภาพ พร้อมทั้งบรรยายชื่อผู้ปฏิบัติงาน, รายละเอียดกิจกรรม, สถานที่ และวันที่ปฏิบัติงาน ส่งเข้ากลุ่มไลน์ “รายงานประจำวัน” 


เจ้าหน้าที่ ผส.ทุกท่านต้องเข้าร่วมกลุ่มรายงานประจำวัน (ติดตามงาน)