Vedtægter
§ 01 Foreningens navn er Dansk-Russisk Forening Fyn. 

§ 02 Foreningens formål er at styrke den folkelige forståelse mellem de to lande, dels ved at udbrede kendskabet til Rusland i Danmark, dels ved at samarbejde på det folkelige plan for at udbrede kendskabet til Danmark i Rusland. Herved er foreningen uafhængig af alle ydre, ideologisk-politiske samt økonomisk-finansielle interesser, men også åben for sagligt samarbejde med alle interesserede. 

§ 03: Foreningens hjemsted er Odense 

§ 04: Regnskabsåret er kalenderåret. 

§ 05: Dansk-Russisk Forening Fyn indgår i den landsdækkende Dansk-Russisk Forening som lokalafdeling. 

§ 06: Som medlemmer kan optages personer, der tilslutter sig foreningens formål. 

§ 07: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der af bestyrelsen med mindst to ugers varsel indkaldes skriftligt til afholdelse i første kvartal. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der påfølgende et møde, hvor interesserede fremmødte, som ikke er medlemmer af foreningen, men brugere af dens tilbud, kan fremkomme med kommentarer og forslag til foreningens aktiviteter. 

§ 08: Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter: 
1: Valg af dirigent og referent. 
2: Beretning fra bestyrelsen. 
3: Planer om fremtidig virksomhed og dertil indkomne forslag. 
4: Indkomne forslag. 
5: Revideret regnskab. 
6: Valg til bestyrelsen. 
7: Valg af revisor og suppleant. 
8: Fastsættelse af kontingent. 
9: Eventuelt. 

§ 09: Medlemsforslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

§ 10: Forslag vedtages med flertal af de fremmødte stemmeberettigede, med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver kvalificeret (to tredjedeles) flertal.

§ 11: Stemmeret såvel som valgbarhed på generalforsamlingen er betinget af betalt kontingent. 

§ 12: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer efter valget sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgperioden er to år således, at der i ulige år er tre medlemmer og i lige år fire medlemmer på valg. Hvert år vælges to suppleanter for et år. Må et medlem udtræde i utide, konstituerer bestyrelsen sig på ny ved optagelse af en suppleant. Bestyrelsens medlemmer kan tegne foreningen udadtil. 

§ 13: Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen. Der er differentieret kontingent, således at den første i en husstand betaler fuldt kontingent, mens den/de følgende medlemmer betaler 50 %. 

§ 14 Generalforsamlingen vælger en revisor valgt for et år af gangen, der har en måneds frist efter modtagelse af alle bilag til at aflevere et revideret og underskrevet regnskab til bestyrelsen. 

§ 15 En ekstraordinær generalforsamling kan, om bestyrelsen ønsker det, afholdes med en dagsorden, der afviger fra den i § 08 beskrevne. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis en fjerdedel af medlemmerne skriftligt, med dagsorden, fremsætter begæring herom. I så fald skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling, så denne afholdes inden for en måned efter modtagelse af begæringen. 

§ 16 Foreningen kan kun ophæves med kvalificeret (to tredjedels) flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved ophævelsen beslutter generalforsamlingen til hvilket beslægtet formål, foreningens aktiver skal overdrages. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. januar 2018. 
Disse vedtægter afløser vedtægterne af 17. februar 2010. 

Bent Jørgensen                                                        Kim Frederichsen 
Dirigent                                                                   Formand