1. Multiples i divisors

Els múltiples d'un nombre


Els múltiples d'un nombre natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar aquest nombre per altres nombres naturals.

Diem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre enter de vegades.

  • El nombre 0 només té un múltiple, que és el 0. Els altres nombres naturals tenen infinits múltiples.
  • El nombre 0 és múltiple de tots els nombres.
  • Tots els nombres són múltiples d'1.

Els divisors d'un nombre

Els divisors d'un nombre natural són els nombres naturals que el poden dividir de manera exacta, és a dir, que tenen residu 0.

Ser divisor és recíproc de ser múltiple. Si 9 és múltiple de 3, aleshores 3 és divisor de 9.

Els divisors d'un nombre natural el poden dividir i la seva divisió és exacta.

Cada nombre té una quantitat concreta de divisors. El nombre 1 té un únic divisor, ell mateix.
El 0 és l'únic número que té infinits divisors, ja que tots els nombres són divisors de 0.


EXERCICIS PRÀCTICS


 ACTIVITAT  1
 ACTIVITAT 2
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jmatch1-4.htm
   
    
                
ACTIVITAT 3
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jcloze16.htm
                 
 ACTIVITAT  4
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jcloze2-5.htm
 ACTIVITAT 5
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jmatch1-4.htm
   
    
                

                 

EXERCICIS

Múltiples d’un nombre 

1.      Troba tres múltiples de cadascun dels nombres següents i escriu perquè són múltiples:

 2 , 4 , 5 , 7 , 25, 40

2.      Escriu els tres múltiples més petits de cadascun d’aquests nombres, i escriu perquè són múltiples:

 8 , 12 , 9  ,  24 , 11 , 20

 3.      En les llistes següents encercla els nombres que siguin múltiples dels que estan situats a l’esquerra:

 14)       2          28       10       56       140     7          42       14

  9 )         1          90       54       63       9          45       30       3

 25)        1          5          15       25       45       75       50       100

  8 )        2          4          6          8          10       16       80       1

  7)         3          21       14       6          7          2          8          1

 4.      Escriu vuit múltiples de 2 que siguin més grans que 13 i més petits que 30.

 5.      Un nombre, quan és múltiple de 2 ?


 Divisors d’un nombre

1.      Escriu tres divisors de cadascun dels nombres següents, i escriu perquè són divisors:

 12 , 16,  20 , 15 , 25 , 26

 2.      Escriu els tres divisors més petits de  cadascun d’aquests nombres, i escriu perquè són divisors:

 36 , 18 , 140 ,  24 , 50 , 75 .

3.      En les llistes següents encercla els nombres que siguin divisors  dels que estan situats a l’esquerra.

 14 )            2          28       10       56       140     7          42       14

   9 )            1          90       54       63       9          45       30       3

 25)             1          5          15       25       45       75       50       100

   8)             2          4          6          8          10       16       80       1

   7)             3          21       14       6          7          2          8          1

 4.      Subratlla els nombres que siguin divisibles per 2, i a la vegada, per 5:

        38, 4, 17,  50,  20,  375,  404, 160, 840, 356

 5.      Encercla els nombres que NO siguin divisibles per 3:

 12,  24,  17, 48, 53, 57,  81,  52,  47,  66

6.   Explica qué són els múltiples d'un número i com els podem obtenir.

7.   Explica qué són els divisors d'un número i com els podem obtenir.

8.   Esriu els nombres que falten. En algun apartat pot tenir diverses solucions:

a) 28 és múltiple de 4 perquè 28 = 4 · .....
b) 35 és múltiple de .... perquè ..... = ...... · 7
c) ..... és múltiple de ..... perquè ...... = ...... · .....
d) ....... és múltiple de 8 perquè ....... = 8 · .....
e) 30 és múltiple de 10 perquè 30 = 10 · .....
f) 54 és múltiple de ..... perquè ...... = ........ · .....

      9.  Escriu els nombres que siguin:

a) Múltiples de 3 menors que 36:
b) Múltiples de 4 menors que 60:
c) Múltiples de 100 menors que 1000:


     10.  A la classe d'Educació física hi ha 24 alumnes . De quantes formes es podran formar grups iguals dels alumnes sense que             sobri ningú? Raona la teva resposta.
           


Comments