Organizácia štúdia


Komplexné štúdium obchodnej angličtiny v jazykovej škole BEN je rozdelené do 9 trimestrov
(jeden trimester trvá 5 mesiacov).

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE Spoločný európsky referenčný rámec
CEFR (SERR, alebo ERR) je dokument vypracovaný Radou Európy.
V praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňovej škály (A1-C2)
podľa úrovne ovládania jazyka. Systém definuje kompetenčnú úroveň používateľa jazyka:

A1
Rozumie jednoduchým každodenným výrazom a celkom jednoduchým vetám,
ktoré mu umožnia uspokojiť základné životné potreby a takéto výrazy dokáže aj použiť.
Vie predstaviť seba a iných, vie iným ľuďom klásť jednoduché otázky, napr. opýtať sa na meno,
bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod., dokáže na otázky tohto druhu odpovedať.
Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne
a je ochotný pomôcť.

A2
Rozumie jednotlivým vetám a často používaným výrazom,
ktoré majú pre neho bezprostredný význam (napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci,
bližšom okolí).Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých situáciách,
v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií, známe témy a činnosti.
Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie.

B1
Rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy
z oblasti práce,školy, voľného času a pod. Dokáže zvládnuť väčšinu situácií,
s ktorými sa možno stretnúť na cestách v krajinách danej jazykovej oblasti.
Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú.
Vie opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny, nádeje a ciele a krátko zdôvodniť
alebo objasniť svoje plány a názory.

B2
Rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami,
v oblastiach svoje špecializácie rozumie aj odborným diskusiám.
Dokáže sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo,
že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho,
aby to zaťažovalo obidvoch hovoriacich.Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť
k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.

C1
Rozumie širokému okruhu náročných a dlhších textov a dokáže pochopiť aj skrytý význam.
Dokáže sa skoro bez námahy spontánne a plynulo vyjadrovať,
bez viditeľného hľadania vhodných výrazov. Používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom
i profesijnom živote a v oblasti vzdelávania a štúdia.Svoj prejav, týkajúci sa zložitejších tém,
dokáže jasne a dobre členiť a svoje výpovede obsahovo a jazykovo prepojiť.

C2
Rozumie bez námahy všetkému, čo číta alebo počuje. Dokáže zreprodukovať, súvislo prezentovať
a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych písomných a hovorených zdrojov. Dokáže sa spontánne,
veľmi plynulo a presne vyjadrovať a aj v zložitejších situáciách rozlišuje jemné výrazové odtiene.Po absolvovaní jednotlivých kurzov získava klient medzinárodne uznávaný certifikát
MPA (N.2087/A - ICOL), 
v závislosti od ich úrovne podľa
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE - Spoločného európskeho ref. rámca
(BASIC ENGLISH: A1 - elementary + A2 - pre-intermediediate,
BALANCE ENGLISH: B1 - intermediate + B2 - upper-mediate,
BLUE ENGLISH: C1 - pre-advanced, C2 - advanced),
ktorý zvyšuje klientovu prestíž v zamestnaní a v spoločenskom živote.

Produkt BASIC ENGLISH je určený klientom, ktorí úspešne absolvovali vstupné testy.
Ťažiskom je frazeológia a konverzácia v situáciach, v ktorých sa klient vo svojej praxi stretáva.
1. trimester: MYSELF (sebeprezentácia, predstavovanie sa vytváranie profesného CV,
    dialógy v bežných životných situáciach)
2. trimester: CONTACT (nadväzovanie (obchodných) kontaktov
    a vyhľadávanie pracovných príležitostí v rámci EÚ, konverzačné modely, preklady) 
3. trimester: LIFE (život vo veľkomeste, komunikácia s lekármi, inštitúciami a právnické minimum)

Produkt BALANCE ENGLISH je určený klientom, ktorí úspešne absolvovali kurz BASIC,
vstupné, alebo rozdielové testy. Ťažiskom je slovná zásoba a plynulá konverzácia s cudzincami.
1. trimester: BUSINESS (plynulé telefonáty, uzatváranie jednoduchých obchodov,
    vstupné pohovory do zamestnania v cudzom jazyku, rokovania)
2. trimester: INFORMATICS (informačné technológie, operačné systémy, internet, mail)
3. trimester: MANAGEMENT (vedenie malého podniku, personalistika, jednoduché účtovníctvo)

Produkt BLUE ENGLISH je určený klientom, ktorí úspešne absolvovali vstupné testy.
Ťažiskom je konverzácia a náročnejšia slovná zásoba.
1. trimester: CONTRACT (profesionálna komerčná komunikácia, vyhľadávanie a riešenie akvizícií, 
    vedenie rokovaní v cudzom jazyku)
2. trimester: INSTITUTE (komunikácia a korešpondencia so zahraničnými štátnymi a vládnymi organizáciami,
    vrátane verejného sektora)
3. trimester: MARKETING (marketingové plány, vedenie zahraničných pracovníkov,
    prezentácia vlastnej spoločnosti a jej obchodnej politiky, 
zakladanie filiálok a obchodných zastúpení v EÚ)