Obchodné podmienky

Obchodné podmienky poskytovateľa služby jazykových kurzov BEN
a kurzov práce s počítačom


1. Všeobecné informácie
a) DiTRADE Slovakia, s.r.o., IČO: 35844728, v zastúpení Mgr. Daniel Divinec (ďalej „organizátor“),
   je poskytovateľom služieb jazykovej školy BEN language school
   i v oblasti rozvoja osobnosti formou jazykového vzdelávania,
   organizácie kurzov a školení a sprostredkovania profesionálneho servisu
   k počítačovým systémom.
b) Cieľom organizátora je poskytovať kvalitné služby s prihliadnutím na individuálne potreby klienta.
c) V prípade, ak klient nedovŕšil 18.-ty rok života, v jeho mene koná zákonný zástupca.

2. Platba za kurz
Ak sa klient rozhodne navštevovať hodiny cudzieho jazyka, alebo hodiny práce s počítačom,
je povinný uhradiť školné najneskôr v deň splatnosti faktúry,
ktorá je vystavená na základe prihlášky.

3. Storno poplatky
a) Do začiatku druhého týždňa výučby organizátor účtuje storno poplatok
    vo výške 0% z výšky uhradenej faktúry.
b) Od začiatku druhého týždňa výučby organizátor účtuje storno poplatok
    vo výške 100% z uhradenej faktúry.
c) V prípade zrušenia kurzu organizátorom vzniká klientovi nárok na vrátenie pomernej časti
    neodučených hodín závislých od výšky uhradenej faktúry. 

4. Vymeškané vyučovacie hodiny
a) Školné za vymeškané hodiny sa nevracia.
b) V prípade preukázateľnej práceneschopnosti od lekára,
    je klient oprávnený po dohode s organizátorom nahradiť si vyučovaciu hodinu v inej skupine.
    Takáto náhrada môže prebehnúť aj v skupine, ktorá nie je na rovnakej vedomostnej úrovni
    ako skupina klienta, ktorý náhradu požaduje.
c) Skončením posledného týždňa výučby zaniká právo na náhradu vyučovacích hodín.

5. Presuny v kurzoch
a) Organizátor si vyhradzuje právo, že v prípade potreby budú vykonané presuny v rámci tried,
    skupín a lektorov.
b) Organizátor si taktiež si vyhradzuje právo zrušenia skupiny s počtom nižším
    ako polovica kapacity príslušnej skupiny a právo ponúknuť klientovi možnosť
    pokračovať v štúdiu v inej skupine, ktorá je na rovnakej vedomostnej úrovni.

6. Sťažnosti
Klient má právo akékoľvek sťažnosti, alebo podnety nahlásiť bezodkladne v písomnej podobe
(stačí aj mailom) organizátorovi, ktorý klienta oboznámi s možným riešením problému,
resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti, alebo podnetu.

7. Testovanie a skúšky
a) Každý klient je zaradený do skupiny s vedomostnou úrovňou podľa výsledku vstupného testu.
b) Klient je v priebehu výučby povinný absolvovať všetky testy a skúšky,
    čím získa jasnú predstavu o svojom pokroku.
c) Testovanie, zaradenie do vhodného kurzu a individuálny študijný plán sú bezplatné.

8. Konzultačné hodiny a ďalšia  komunikácia s organizátorom
a) písomne na adrese Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
b) mailom na adrese ditradesro@gmail.com
c) telefonicky na čísle +421.908.243963

9. Učebné pomôcky
Učebné pomôcky si hradí klient podľa požiadavky lektora.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. augusta 2019.