แบบกรอกข้อมูลน้ำหนัก และส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 (เปิดระบบให้ดำเนินการกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ม.2/1-2/10)   คลิก! เพื่อกรอกข้อมูล (เปิดระบบการกรอกข้อมูล)

  


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  


  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ม.51-5/10)   คลิก! เพื่อกรอกข้อมูล (เปิดระบบการกรอกข้อมูล)

  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ม.6/1-6/10)   คลิก! เพื่อกรอกข้อมูล (เปิดระบบการกรอกข้อมูล)