หมายเลขติดต่อภายใน สพป.ชร.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 20 บ้านเวียงจอมจ้อ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5379-5431  หมายเลขโทรสาร 0-5379-6139

หมายเลขติดต่อกลุ่มภารกิจภายในสำนักงาน ดังนี้

 101 กลุ่มอำนวยการ
 102 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 104 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 105 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 106 หน้าห้อง ผอ.สพป.ชร.4
 107 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 108 เสีย
 109 เสีย
 110 ห้องประชุมภูชี้ฟ้า
 111 เสีย
 112 ผอ.สพป.ชร.4
 113 เสีย
 114 หน่วยตรวจสอบภายใน
 115 งานพัสดุ
 116 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 117 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 118 รองสมพงษ์  บุตรวัน 
 119 งานประชาสัมพันธ์ 
 120 กลุ่มนโยบายและแผน 
 121 ห้องประชุมเมืองเทิง
 122 เสีย
 123 เสีย
 124 รองสมดุลย์  เจริญสุข

Comments