Pand GarantPandgarant verzorgt voor de verenigingen de volgende beheerstaken:

Algemene bestuurstaken:

· Organiseren en voorbereiden ledenvergadering, deze bijwonen en op verzoek vragen beantwoorden;

· eventueel voorzitten, notulen opmaken en verzenden, en uitzetten / afwerken van de actiepunten;

· Adviseren leden en bestuursleden inzake alle voorkomende VvE-zaken;

· Behandelen verzekeringsclaims inzake opstal-gevolgschaden etc.;

· Beheren van de polissen en adviseren inzake verzekeringsvraagstukken;

· Kennis hebben van de wettelijke bepalingen, notariële akten, de VvE-reglementen;

· Uitvoeren van besluiten en handhaven reglementen;

· Dossierbeheer van de VvE;

· Voeren van de ledenadministratie;

· Contacten met makelaars en notarissen.

 

Financiële zaken:

· Opstellen jaarlijkse (concept-)begroting;

· Doorrekening 20-jaren Onderhoudsbegroting;

· Opstellen jaarlijkse Exploitatierekening en Balans;

· De jaarcijfers toelichten in de A.L.V.;

· Innen maandelijkse voorschotbijdragen;

· Door belasten van eigenaren voor speciale kosten;

· Maandelijks betalingsherinneringen verzorgen;

· Invordering openstaande posten;

· Contacten met kascommissie en waar nodig uitleg geven;

· Betalingen van rekeningen vanaf de VvE-bankrekening en deze beheren.

 

Technisch onderhoudsbeheer :

· In behandeling nemen van incidentele onderhoudsklachten (24/7);

· Het jaarlijks actueel houden van het groot onderhoudsplan;

· Het opstellen van bestekken voor planmatig groot onderhoud en aanvragen offerten en onderhandelingen met aannemers;

· De offerten bespreken met het bestuur en de ledenvergadering;

· Inspectie op de werkzaamheden.
Comments