หน้าแรก

อาจารย์ดินาถ  หลำสุบ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาคาร 8 ห้อง 406
โทรศัพท์    074-336933 ต่อ 222
e-mail :dinat.lamsup@gmail.com