Weekly World Predictions - 17.01.2015,4pm-Problems in USA with the Shale Gas production -Clairrvoyant/Psychic predictions by Clairvoyant House "Dimitrinka Staikova and daughters Stoyanka and Ivelina Staikova"-from Europe,Bulgaria,Varna -17.01.2015,4pm. http://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova

публикувано 17.01.2015 г., 7:54 ч. от dimitrinka staikova
Weekly World Predictions - 17.01.2015,4pm-Problems in USA with the Shale Gas production
-Clairrvoyant/Psychic predictions by Clairvoyant House "Dimitrinka Staikova and daughters Stoyanka and Ivelina Staikova"-from Europe,Bulgaria,Varna -17.01.2015,4pm.
http://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova

- I see buildings with high walls - industrial buildings for medicines - and high chimney, which collapses by explosion.
-Problems in USA in a Shale Gas production, the problems will be during a visit on a governmental level on a field for shale gas production.The problems are caused by a strong stream of Gas Methane and addition emersion of oil.
- The first leaders are meeting for conversation about War. The conversations are about Northeast.
-Document for a deal fails - Connected with Russia and the Space.
-The Sky,the sea (the ocean) and the terrorism are in the news this week.


Световно Седмично Предсказание -17.01.2015,16ч.- Проблеми в САЩ при добива на Шистов Газ-Ясновидски Предсказания от Ясновидска Къща "Димитринка Стайкова и дъщери Стоянка и Ивелина Стайкова"- от Европа,България,Варна - 17.01.2015,16ч.
http://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova

-Виждам сгради с високи стени,производствени сгради за лекарства - и висок комин, който рухва от взрив.
-Проблеми в САЩ при добива на Шистов Газ -проблемите ще са при посещение на правителствено ниво на находище за добив. Проблемите се изразяват в силна струя Газ Метан и допълнително излизане на Нефт.
-Първите лидери се събират за разговор за Война. Разговорите се водят за Североизток.
- Документ за сделка се проваля свързан с Русия и космоса.
- Небето, морето (океана) и Тероризма ще са в новините тази седмица.
Comments