Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις / Corporate Services

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις τους σε θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης, Ποιότητας και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Σκοπός τους είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση, ασχέτως μεγέθους και προϋπολογισμού:
 • Να καλύψει τόσο τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τον τομέα της (σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας) όσο και τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών διατάξεων οφείλει ή επιθυμεί να ακολουθεί.
 • Να οργανώσει τις δραστηριότητές της ώστε να γίνει πιο αποδοτική (μείωση εξόδων, λαθών, κόστους, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών) 
 • Να τη διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό

Υπηρεσίες Οργάνωσης - Ποιότητας

 • Σύμβουλος σε θέματα Οργάνωσης & Ποιότητας της επιχείρησης
 • Σύνταξη Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (Πρότυπο Ποιότητας - Οργάνωσης) και υλοποίησή του στην Εταιρεία με σκοπό την πιστοποίησή του. 
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Οργάνωσης & Ποιότητας.

Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας

 • Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας
 • Υπηρεσίες  Τεχνικού Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας (τόσο κατά τη φάση της Μελέτης όσο και κατά τη φάση της Κατασκευής έργου)
 • Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.)
 • Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 • Σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Έλεγχος του υπάρχοντος επιπέδου Ασφάλειας & Υγείας της επιχείρησης με πλήρη αναφορά σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και προτάσεις βελτίωσης.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα τα θέματα Ασφαλούς Εργασίας και Υγείας στην Εργασία σε συνεργασία με Γιατρό Εργασίας
 • Σύνταξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 και υλοποίησή του στην Εταιρεία με σκοπό την πιστοποίησή του.
Comments