Χρήσιμα Έντυπα


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών από Πελάτη   52k έκδ. 8 27 Οκτ 2010, 10:53 π.μ. Christos Dimitrakopoulos
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
N. 3850/10 Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων  1600k έκδ. 5 26 Αυγ 2010, 11:45 μ.μ. Christos Dimitrakopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
Ν. 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων Απαίτηση για Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας κ.α.  237k έκδ. 7 26 Ιουν 2010, 12:49 π.μ. Christos Dimitrakopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
ΠΔ 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού  374k έκδ. 6 26 Ιουν 2010, 12:49 π.μ. Christos Dimitrakopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
ΠΔ 16/96 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK  291k έκδ. 6 26 Ιουν 2010, 12:49 π.μ. Christos Dimitrakopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
ΠΔ 17/96 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK  212k έκδ. 6 26 Ιουν 2010, 12:49 π.μ. Christos Dimitrakopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
ΠΔ 305/96 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK  288k έκδ. 6 26 Ιουν 2010, 12:49 π.μ. Christos Dimitrakopoulos
Comments