Ενημερώσεις Νομοθεσίας

Μείνετε ενήμεροι για τις προσθήκες, τροποποιήσεις κλπ της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας με τη δυνατότητα "Εγγραφή σε αναρτήσεις".

Φεβρουάριος 2014

αναρτήθηκε στις 18 Ιουν 2014, 3:11 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos   [ ενημερώθηκε 18 Ιουν 2014, 3:23 π.μ. ]

 • Αρ. οικ.10107/3-2-2014 Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη - Επικαιροποιημένο έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ στους ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», που εκδόθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης και παρακαλούμε να αναρτηθεί στις υπηρεσίες και να διατίθεται, κατά τους ελέγχους, σε εργοδότες και εργαζόμενους.
 • Αρ.Υ1γ/Γ.Π/οίκ.10679/3-2-2014 Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στο νησί της Κεφαλονιάς λόγω σεισμού.
 • Αρ.8112.6/03/14/5-2-14 Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων.
 • Αρ. 2928/130 (ΦΕΚ Β’ 266/07-02-2014) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2014
 • ΔΥΓ6/ΓΠ/ 13111/ /10-2-14 Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος.
 • Αρ.8136.16/01/16/13-2-14 Μόνιμη εγκύκλιος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου - 3η (2013).
 • Κ.Υ.Α. ΕΠΠ/ΓΕΝ/οικ.12285/14 (ΦΕΚ Β΄348 /14-2-2014) Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 42279/24/1938 (ΦΕΚ-267 Β) «Περί ορισμού χώρων εξ ών απαγορεύεται η εξόρυξη και λήψις άμμου, ... κ.λπ. και των όρων υφ’ ούς θα ενεργείται η αμμοληψία κ.λπ. εξ επιτρεπομένων θέσεων»
 • Π.Δ. 23/14 (ΦΕΚ-40 Α/17-2-14) Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 περ. α υποπερ. ιι του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4238/14 (ΦΕΚ-38 Α/17-2-14) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις.
 • Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.15903/17-2-14 Κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών.
 • Αρ.42628/Δ10.130/17-2-14 Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές εξετάσεις.
 • Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.15906/17-2-14 Ενημέρωση σχετικά με Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις.
 • Υ1/ΓΠ/114971/14 (ΦΕΚ-388 Β/18-2-14) Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

Ιανουάριος 2014

αναρτήθηκε στις 18 Ιουν 2014, 3:06 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos   [ ενημερώθηκε 18 Ιουν 2014, 3:28 π.μ. ]

 • Ν. 4225 (ΦΕΚ Α΄2/ 7-1-2014) Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 • Ν.4229 (ΦΕΚ Α’ 8/10-01-2014) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
 • Π.Δ. 4 (ΦΕΚ Α΄9/10-01-2014) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • ΙΚΑ Π51/1/ΕΓΚ.3/13-1-14 Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον - Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ-2906 Β/18-11-13) απόφασης του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.
 • ΔΥΓ6/ΓΠ/ΟΙΚ.3399/14-1-14 Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.
 • ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.3191/14-1-14 Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων.
 • 795/Φ.700.5/14-1-14 Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας υφιστάμενων αθλητικών χώρων.
 • Aρ. 1899/84/22-1-2014 Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΑ.
 • Αρ. οικ.2142/106/23-1-2014 Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του.
 • ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.6972/23-1-14 Διευκρινήσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ).
 • Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 (ΦΕΚ Β’ 176/30-01-2014) Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Δεκέμβριος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 9:12 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos   [ ενημερώθηκε 18 Ιουν 2014, 3:02 π.μ. ]

 • Υ.Α. Δ2/Α/21366/2013  (ΦΕΚ 3070/Β`/3.12.2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005), όπως ισχύει
 • Υ.Α. 171923/2013  (ΦΕΚ 3071/Β`/3.12.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
 • Υ.Α. 171914/2013  (ΦΕΚ 3072/Β`/3.12.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
 • Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013  (ΦΕΚ 3089/Β`/4.12.2013) Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ. 209/Α/2011)» (21/Β), όπως ισχύει
 • Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013  (ΦΕΚ 3106/Β`/9.12.2013) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου
 • Αριθμ. Δ10/Β/Φ6.12.Γεν./οικ.23981/4322 (ΦΕΚ 3432 Β/31-12-2013) Λειτουργία επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών

Νοέμβριος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 9:07 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos

 • Εγκ. 31/2013  (ΦΕΚ --/4.11.2013) (Αρ. Πρωτ. Δ13/ο/11170/4.11.2013) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013), που αφορά τα μηχανήματα έργων
 • Εγκ. 32/2013  (ΦΕΚ --/4.11.2013) (Αρ. Πρωτ. Δ17α/01/242/ΦΝ 433.β/4.11.2013) Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α)  
 • Π.Δ. 156/2013  (ΦΕΚ 248/Α`/7.11.2013) Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (231/Α), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (156/Α), 137/2002 (112/Α), 294/2003 (251/Α), 194/2009 (239/Α), 39/2010 (79/Α), 128/2011 (259/Α) και 121/2012 (214/Α), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 (L 312/1/10.11.2012)
 • Εγκ. οικ. 36643/Δ10.110/2013  (ΦΕΚ --/7/11.2013) Υποχρέωση λήψης μέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες
 • Εγκ. οικ. 36801/Δ10.114/2013  (ΦΕΚ --/8.11.2013) Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας
 • Υ.Α. οικ. 171331/2013  (ΦΕΚ 2932/Β`/20.11.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α)
 • Ν. 4210/2013  (ΦΕΚ 254/Α`/21.11.2013) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Οκτώβριος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 8:54 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos

 • Υ.Α. 54461/1779/Ε.103/2013  (ΦΕΚ 2500/Β`/4.10.2013) Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ.Β΄), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013
 • Υ.Α. οικ. 170613/2013  (ΦΕΚ 2505/Β`/7.10.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
 • Υ.Α. οικ. 170078/2013  (ΦΕΚ 2507/Β`/7.10.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VΙ της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
 • Υ.Α. 40955/4862/2013  (ΦΕΚ 2514/Β`/7.10.2013) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Υ.Α. 3829/259/2013  (ΦΕΚ 2517/Β`/8.10.2013) Φόρτωση ρυμουλκουμένων − ημιρυμουλκουμένων σε οδικά οχήματα
 • Ν. 4199/2013  (ΦΕΚ 216/Α`/11.10.2013) Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. οικ. 32205/Δ10.96/2013  (ΦΕΚ 2562/Β`/11.10.2013) Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας
 • Υ.Α. οικ. 55174/2013  (ΦΕΚ 2605/Β`/15.10.2013) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Υ.Α. 531.5−1/2013/3792/2013  (ΦΕΚ 2609/Β`/15.10.2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της MARPOL 73/78 που καθιστούν τον Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς υποχρεωτικό)
 • Υ.Α. 531.5−1/2013/3791/2013  (ΦΕΚ 2609/Β`/15.10.2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στον Τύπο Α και Β του Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ))
 • Υ.Α. οικ. 11893/2η ΔΚΒΠ/599/Φ.14.3/2013  (ΦΕΚ 2689/Β`/22.10.2013) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159/Β), ως προς το σημείο 4 του Παραρτήματος Ι αυτής, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)
 • Εγκ. 33631/2019/2013  (ΦΕΚ --/15.10.2013) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 30377/1889/18.9.2013 εγκυκλίου 

Σεπτέμβριος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 6:49 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos

 • Υ.Α. οικ. 191002/2013  (ΦΕΚ 2220/Β`/9.9.2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (354/Β) και συναφείς διατάξεις»
 • Εγκ. 30377/1889/2013  (ΦΕΚ --/18/9.2013) Οδηγίες για την εφαρμογή των υπ` αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013), «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» και 27953/1745 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων  
 • Υ.Α. 52891/2013  (ΦΕΚ 2446/Β`/30.9.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12

Αύγουστος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 4:53 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos

 • Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013  (ΦΕΚ 1879/Β`/1.8.2013) Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (81/Α) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15540/548/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (945/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους»
 • Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013  (ΦΕΚ 1890/Β`/1.8.2013) Τροποποίηση της αριθ. 29459/1510/2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β) και της αριθ. 33318/3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4178/2013  (ΦΕΚ 174/Α`/8.8.2013) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 122/2013  (ΦΕΚ 177/Α`/12.8.2013) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011)
 • Υ.Α. 46294/2013  (ΦΕΚ 2001/Β`/14.8.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του Παραρτήματος V, της υπ’ αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 10
 • Υ.Α. 46296/2013  (ΦΕΚ 2002/Β`/14.8.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος VII, της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14
 • Υ.Α. 27397/122/19.8.2013/2013  (ΦΕΚ 2062/Β`/23.8.2013) Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας
 • Υ.Α. Δ3/Α΄/οικ. 15225/2013  (ΦΕΚ 2055/Β`/23.8.2013) Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων»  
 • Υ.Α. Οικ. 27953/1745/2013  (ΦΕΚ 2122/Β`/28.8.2013) Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος
 • Υ.Α. 28153/126/2013  (ΦΕΚ 2163/Β`/30.8.2013) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012

Ιούλιος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 4:40 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos

 • Υ.Α. Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4./2013  (ΦΕΚ 1643/Β`/3.7.2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10.1.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (21/Β)
 • Υ.Α. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4./2013  (ΦΕΚ 1644/Β`/3.7.2013) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011
 • Αρ. Πρωτ. 24863/3163/2013  (ΦΕΚ --/23.7.2013) Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους 
 • Ν. 4174/2013  (ΦΕΚ 170/Α`/26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Ιούνιος 2013

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 4:30 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos

 • Π.Δ. 108/2013  (ΦΕΚ 141/Α`/12.6.2013) Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα
 • Υ.Α. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013  (ΦΕΚ 1447/Β`/14.6.2013) Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013  (ΦΕΚ 1450/Β`/14.6.2013) Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010
 • Π.Δ. 114/2013  (ΦΕΚ 147/Α`/17.6.2013) Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Υ.Α. 28792/3638/2013  (ΦΕΚ 1454/Β`/17.6.2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
 • Πυρ.Διατ. 13/2013  (ΦΕΚ 1586/Β`/21.6.2013) Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης 
 • Αρ. Πρωτ. Οικ. 10462/2013  (ΦΕΚ --/25/6.2013) Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Μάιος 2013

αναρτήθηκε στις 12 Ιουν 2013, 2:34 π.μ. από το χρήστη Christos Dimitrakopoulos   [ ενημερώθηκε 10 Ιαν 2014, 4:14 π.μ. ]

 • Υ.Α. 28745/895/Ε103/2013  (ΦΕΚ 1104/Β`/2.5.2013) Τροποποίηση των ειδικών κριτηρίων αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο
 • Υ.Α. 14366/416/2013  (ΦΕΚ 1110/Β`/9.5.2013) Εθνικό μητρώο φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος
 • Π.Δ. 59/2013  (ΦΕΚ 109/Α`/10.5.2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973. (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ MARPOL 73/78
 • Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013  (ΦΕΚ --/2013) Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2010 – 2012. : Πράξη κατάθεσης: 4/14.5.2013
 • Υ.Α. 15077/1912/2013  (ΦΕΚ 1193/Β`/15.5.2013) Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες
 • Υ.Α. 460/15662/2013  (ΦΕΚ 1225/Β`/20.5.2013) Γενικός ενιαίος κανονισμός εργασίας διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών ξηράς
 • Υ.Α. 15107/437/2013  (ΦΕΚ 1230/Β`/21.5.2013) Γενικός ενιαίος κανονισμός εργασίας διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών λιμένος

1-10 of 48